kontaktopcinaOpćina Popovača objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Popovača.

 

 

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
Upravni odjel za komunalni sustav
i prostorno planiranje
Klasa: 363-01/11-01/123
Urbroj: 2176/16-04/2-11-9
Popovača, 12. 3. 2012.

 

Na osnovu članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/07., 38/09., 55/11 i 90/11), Odluke o V. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Popovača (Službene novine Općine Popovača broj 5/2011.) i Odluke o utvrđivanju prijedloga V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Popovača, Klasa: 363-01/11-01/123, Ur. Broj: 2176/16-04/2-11-9 od 12. 3. 2012. godine, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Popovača

I.


Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Popovača (u daljnjem tekstu Plan).
Prijedlog Plana za javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te sažetka za javnost.

II.


Javna rasprava započinje 29. ožujka 2012. godine, a završava 13. travnja 2012. godine (petnaest dana ), svakim radnim danom od 08:00 sati do 14:00 sati.

III


Prijedlog Plana bit će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u Domu kulture u Popovači, na katu, Trg grofova Erdödyja 18, Popovača.

IV.


Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Popovača u Domu kulture u Popovači, Trg grofova Erdödyja 18, dana 03. travnja 2012. godine s početkom u 11:00 sati.

V.


Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi propisan je člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, na sljedeći način:
Nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljaju pisano očitovanje na prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Popovača na adresu: Općina Popovača, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Popovača, Trg grofova Erdödyja 5.

Građani i udruge sudjeluju u javnoj rasparavi na način da:

-postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koje odgovaraju nositelj izrade i drugi stručnjaci koji sudjeluju u izradi Plana, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave,
- mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u javnoj raspravi,
- upućuju pisane prijedloge i primjedbe na adresu: Općina Popovača, Trg grofova Erdödyja 5

VI.


Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana je do 20. travnja 2012. godine.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Općinski načelnik
Josip Mišković