opcinaPovjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje poziv kandidatima koji su se prijavili na natječaj i koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijem u službu na radno mjesto savjetnika za poljoprivredu i upravljanje imovinom u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Popovača.

 R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
Klasa: 112-01/19-01/05
Urbroj: 2176/16-01-19-4
Popovača, 17. srpnja 2019.

Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine" broj: 86/08, 61/11, 04/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje

LISTU KANDIDATA

prijavljenih na javni natječaj KLASA:112-01/19-01/05 UR.BR.2176/16-01-19-1 od 3.7.2019.g. objavljen u „Narodnim novinama" br. 65/2019. od 5.7.2019.g., za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme – savjetnik za poljoprivredu i upravljanje imovinom, Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje čije su prijave pravodobne i potpune te ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, i to kako slijedi:

1. Tihana Bastalec, Popovača, Sisačka 33

Slijedom gore navedenog, Povjerenstvo za provedbu natječaja upućuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje)

Poziva se kandidat s gore navedene Liste prijavljen na javni natječaj, koji ispunjava formalne uvjete propisane javnim natječajem, da pristupi dana:

24. srpnja 2019. godine (srijeda) u 9 sati u prostorije gradske Vijećnice Grada Popovače (Popovača, Trg grofova Erdödyja 7, prostor pored gradske Knjižnice i čitaonice) na prethodnu pismenu provjeru znanja (pismeno testiranje).
Kandidat koji iz svakog dijela pisane provjere znanja ostvari najmanje 50 % bodova (5 bodova), stječe pravo pristupa na razgovor (intervju) koji će se provesti istog dana u prostoru zgrade gradske uprave (Popovača, Trg grofova Erdödyja 5, 1. kat) s početkom u 11 sati.
Kandidat koji pristupi testiranju dužan je sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu.
Kandidat koji neće biti u mogućnosti dokazati identitet, neće moći pristupiti testiranju.
Pismeno testiranje će trajati 60 minuta.
Za vrijeme provjere znanja kandidatima nije dopušteno koristiti literaturu, bilješke, mobitele i druga komunikacijska sredstva, razgovarati s ostalim kandidatima, na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata i napuštati prostoriju dok traje provjera.
Ukoliko neki od kandidata prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s testiranja a njegovi/njezini rezultati neće se bodovati.
Pismeno testiranje se sastoji od provjere znanja iz pravnih i drugih izvora za pripremanje kandidata objavljenih na službenoj internetskoj stranici Grada Popovače (www.popovaca.hr/ Obavijesti i upute kandidatima).
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj o čemu će dobiti pisanu obavijest.
Pisano testiranje sastoji se od provjere znanja iz općeg i posebnog dijela.
Svaki dio sastoji se od 10 pitanja, ukupno 20 pitanja.
Svaki točan odgovor boduje se sa 1 bod.
Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova.
Smatra se da je kandidat uspješno položio testove ako je iz svakog dijela pisane provjere znanja ostvario najmanje 50% (5 bodova) na testiranju.
Na testiranju se može ostvariti maksimalno 20 bodova.
Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
S kandidatima koji uspješno polože testove tj. koji imaju minimalno 5 bodova iz općeg dijela i minimalno 5 bodova iz posebnog dijela, provest će se intervjui (razgovori sa članovima Povjerenstva).
Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
Nakon prethodno provedene provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Putem provjere znanja i sposobnosti kandidati mogu maksimalno ostvariti 30 bodova (20 bodova testiranje i 10 bodova intervju).
Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja dostavlja pročelniku Upravnog odjela za proračun i opću upravu koji donosi Rješenje o prijamu u službu.

Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja rješenja o prijamu u službu.

Rješenje o prijemu u službu donosi se najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Protiv rješenja o prijemu u službu kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu gradonačelniku u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

Žalba odgađa izvršenje rješenja o prijemu u službu.

Predsjednica Povjerenstva
Sandra Horvat Dželalija

Dostaviti:
1. Kandidat
2. Oglasnoj ploči Grada Popovače (prizemlje zgrade gradske uprave),
3. Službenoj internetskoj stranici Grada Popovače (www.popovaca.hr),
4. Pismohrani.