opcinaPročelnica UO za proračun i opću upravu Grada Popovače raspisuje Javni natječaj za prijem u službu službenika/službenice na radno mjesto Viši referent za poljoprivredu i poljoprivredno redarstvo. Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 65/2019 od 05. srpnja 2019. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I OPĆU UPRAVU
KLASA: 112-01/19-01/07
URBROJ: 2176/16-03/1-19-1
Popovača, 3. srpanj 2019. g.
Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnik Upravnog odjela za proračun i opću upravu Grada Popovače raspisuje:


JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje


Naziv radnog mjesta:
Viši referent za poljoprivredu i poljoprivredno redarstvo
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca
Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
Posebni uvjeti za prijam u službu:
- stručna sprema:VŠS – sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke agronomskog smjera
-položen državno stručni ispit ili bez položenog državno stručnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- odgovarajuće organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine
- poznavanje rada na računalu
- položen vozački ispit B kategorije
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 04/18).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
- dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
-dokaz o položenom državno stručnom ispitu (preslika uvjerenja/svjedodžbe)
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 3 godine (elektronički zapis o podacima iz evidencije HZMO-a, ugovor o radu, potvrda poslodavca)
- preslika vozačke dozvole
- uvjerenje nadležnog tijela da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u izvorniku, ne stariji od 6 mjeseci)
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata kojom potvrđuje da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijamu u službu.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti kod prijama u službu prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu dokazuje to izvornikom rješenja ili potvrdom nadležnog tijela o priznatom statusu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog pravnog područja provjere na pisanom testiranju.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web-stranici Grada Popovače, www.popovaca.hr bit će naveden opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni izvori za pripremu kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Popovače, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Popovača, Trg grofova Erdodyja 5, 44317 Popovača, s naznakom NE OTVARAJ - "Natječaj za prijam u službu-viši referent za poljoprivredu i poljoprivredno redarstvo".
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD POPOVAČA

 

OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA, PODACI O PLAĆI, PROVJERA ZNANJA