opcinaGrad Popovača objavljuje Natječaj za dodjelu stipendije redovitom studentu logopedije za 2019. godinu.

 

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
GRADONAČELNIK
KLASA: 010-06/19-01/18
URBROJ: 2176/16-03/1-19-2
Popovača, 18.02.2019.

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendije studentu logopedije KLASA: 010-06/19-01/18, URBROJ: 2176/16-01-19-01 od 11. veljače 2019. godine, gradonačelnik grada Popovače raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE REDOVITOM STUDENTU LOGOPEDIJE ZA 2019.G.

I. Grad Popovača dodjeljuje stipendiju 1 (jednom) redovitom studentu 5. godine diplomskog studija logopedije.

II. Stipendija se dodjeljuje po kriteriju nadarenosti te ju može ostvariti redoviti student čiji je prosjek ocjena najmanje 4,00.

III. Stipendija se dodjeljuje za diplomski studij logopedije na fakultetu u Republici Hrvatskoj za razdoblje:od siječnja 2019.g. do kraja tekuće akademske godine.

IV. Visina stipendije iznosi 3.000,00 kn mjesečno.

V. Stipendija se dodjeljuje pod uvjetom da stipendist potpiše izjavu kojom se obvezuje da će po završetku studija u redovnom roku odraditi pripravnički staž kao i dvije godine redovnog rada u logopedskom kabinetu/uredu koji će pružati logopedske usluge na području grada Popovače, a u protivnom će se obvezati na povrat sredstava isplaćenih s osnova stipendije.

VI. Prijavi na natječaj za dodjelu stipendije prilažu se sljedeći prilozi:

1. preslika osobne iskaznice ili domovnice kao dokaz hrvatskog državljanstva,
2. izvornik ili ovjerena preslika potvrde da je kandidat akademske godine 2018./2019. upisao 5. godinu redovnog diplomskog studija logopedije,
3. uvjerenje/potvrda sa ispisom i ocjenama položenih ispita posljednje završene studijske godine
4. potpisana i javnobilježnički ovjerena izjava iz čl. V. natječaja

VII. Vlastoručno potpisane prijave sa odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom ili osobno u pisarnicu Grada Popovače na adresu: Grad Popovača, Trg grofova Erdodyja 5, 44317 Popovača, „ZA NATJEČAJ-stipendija" –ne otvarati.

Obrazac izjave iz točke VI. 4 nalazi se na web stranicama Grada Popovače www.popovaca.hr .

VIII. ROK za predaju prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web stranicama Grada Popovače (zadnji dan prijave 26.2.2019.)

IX. Pristigle prijave razmatrat će Povjerenstvo za dodjelu stipendije studentu logopedije. Povjerenstvo vrši bodovanje i utvrđuje bodovnu listu na temelju kriterija nadarenosti utvrđenih Odlukom o dodjeli stipendije te predlaže gradonačelniku donošenje konačne odluke o odabiru kandidata.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
S odabranim kandidatom sklopit će se ugovor o stipendiranju.

Bodovna lista se objavljuje na oglasnoj ploči i na službenim web stranicama Grada Popovače.
Dodatne informacije mogu se zatražiti u Gradskoj upravi grada Popovače u redovnom radnom vremenu ili na telefon 044/670-750.

GRADONAČELNIK
Josip Mišković, v.r.

IZJAVA KANDIDATA NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJE STUDENTU LOGOPEDIJE