opcinaGrad Popovača objavljuje Javni poziv za financiranje javnih potreba Grada Popovače u 2019. godini.

 

 

 

KLASA: 010-06/19-01/17
URBROJ: 2176/16-01-19-3
Popovača, 8. veljače 2019.


Na temelju članaka 15. i 19. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Popovače ('Službene novine Grada Popovače' broj 1/16) te Odluke o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Popovače za 2019. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba Grada Popovače, gradonačelnik Grada Popovače dana 08. veljače 2019. raspisuje

JAVNI POZIV
za financiranje javnih potreba Grada Popovače u 2019. godini
I.
Grad Popovača poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom pozivu da se prijave za financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog poziva.

II.


Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe, projekte, manifestacije i aktivnosti za sljedeća prioritetna područja:

01. Prioritetno područje 1- Jačanje kapaciteta udruga iz područja kulture te potpore male vrijednosti raznih prioritetnih područja,

02. Prioritetno područje 2- Jačanje kapaciteta udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata, tehničke kulture, poljoprivrede te drugih područja od interesa za opće dobro.

III.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 992.500,00 kuna.
Planirana vrijednost Javnog poziva po područjima, najniži i najviši iznos sredstava po područjima, očekivani broj ugovora te aktivnosti koje udruge mogu prijaviti određuju se kako slijedi:

1.1. U području kulture prijaviti se mogu sljedeće aktivnosti:
- redovna djelatnost udruga i drugih neprofitnih organizacija u kulturi
- programi i projekti udruga u kulturi
- izdavanje časopisa i listova u kulturi
- programi glazbene djelatnosti
- programi vjerskih zajednica
- akcije i manifestacije likovne i muzejsko- galerijske djelatnosti i poticanje likovnog stvaralaštva
- programi zaštite sakralnih objekata i zaštićenih kulturnih dobara
- programi poticanja i razvoja kulturno-umjetničkog amaterizma
- programi usmjereni na očuvanje i promociju autohtone kulturne baštine
- programi koji promiču kulturu mladih
- investicije za objekte u kulturi.

Iznos financijskih sredstava: 568.500,00 kn
Najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi: 1.000,00 kn
Najviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi: 100.000,00 kn
Očekivani broj ugovora: 20.

2.1. U području socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata, tehničke kulture, poljoprivrede te drugih područja od interesa za opće dobro, prijaviti se mogu sljedeće aktivnosti:
- redovna djelatnost udruga iz područja socijalne skrbi
- projekti i programi usmjereni na smanjenje i prevenciju siromaštva i socijalne isključenosti
- projekti i programi usmjereni na zaštitu i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju
- projekti i programi koji doprinose ostvarivanju Programa za mlade
- briga i skrb o osobama starije životne dobi i promicanje prava starijih i nemoćnih osoba
- unaprjeđenje kvalitete života umirovljenika
- programi zaštite i očuvanja zdravlja
- prevencija i borba protiv ovisnosti
- programi unaprjeđivanja kvalitete življenja i zaštite okoliša te održivog razvoja
- aktivnosti usmjerene na unapređenje turističke ponude
- programi i projekti usmjereni na razvoj i promicanje tehničke i informatičke kulture
- programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata
- programi i projekti usmjereni na promicanje vrijednosti Domovinskog rata
- obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat
- unapređenje kvalitete života braniteljske populacije kroz organiziranje sportskih, kulturnih i drugih oblika druženja članova udruga prosteklih iz Domovinskog rata
- programi i projekti udruga iz područja poljoprivredne djelatnosti
- programi i projekti usmjereni na njegovanje i promociju autohtone kulinarske baštine.

Iznos financijskih sredstava: 424.000,00 kn
Najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi: 1.000,00 kn
Najviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi: 50.000,00 kn
Očekivani broj ugovora: 40.

IV.


Na ovaj Javni poziv pojedina udruga može prijaviti neograničen broj projekata ili programa za oba definirana područja financiranja.

V.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva za financiranje javnih potreba Grada Popovače u 2019. godini, odnosno zaključno do 08. ožujka 2019. godine.

VI.


Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Popovače (www.popovaca.hr).

Podnositelji prijava dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac opisa programa ili projekta
2. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac proračuna programa ili projekta
3. Popunjena, potpisana i ovjerena pečatom prijavitelja Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
4. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac izjave o partnerstvu ukoliko se projekt/program provodi u partnerstvu
5. Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske (ili njegova preslika) koji nije stariji od 90 dana od datuma prijave na ovaj Javni poziv
6. Preslika važećeg Statuta udruge
7. Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora
8. Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu programskih ili projektnih aktivnosti, da su upoznati s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi, ako je primjenjivo
9. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, u slučaju da postoji javni dug, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja Ugovora. Potvrda mora biti izdana unutar roka od kada je raspisan Javni poziv do datuma dostave projektnog prijedloga.
Prijave s obrascima dostavljaju se u papirnatom obliku.

VII.


U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici osobno (predaja u pisarnici Grada Popovače ) ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Grad Popovača
Trg grofova Erdödyja 5
44317 Popovača
"'NE OTVARATI- Javni poziv za financiranje javnih potreba Grada Popovače"

 

VIII.


Odluku o dodjeli financijskih sredstava po ovom Javnom pozivu donosi gradonačelnik, uzimajući u obzir sve utvrđene činjenice i mogućnosti Proračuna.

IX.


Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu.

X.


Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje, neće se razmatrati.

XI.


Sve dodatne informacije dostupne su na broj telefona 044/ 679 750 ili putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

XII.


Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Poziva opisani su u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za financiranje javnih potreba Grada Popovače.

Gradonačelnik
Josip Mišković

Priloženi dokumenti:
1 Pravilnik o financiranju javnih potreba
2 Godišnji plan raspisivanja javnih poziva za financiranje javnih potreba Grada Popovače

3 Odluka o raspisivanju Javnog poziva

4 Tekst Javnog poziva za financiranje javnih potreba Grada Popovače u 2019.
5 Upute za prijavitelje
6 Obrazac opisa programa ili projekta
7 Obrazac proračuna programa ili projekta
8 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
9 Obrazac izjave o partnerstvu ukoliko se projekt/program provodi u partnerstvu
10 Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora
11 Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu programskih ili projektnih aktivnosti, da su upoznati s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi, ako je primjenjivo

12  Obrazac financijskog izvještaja

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava temeljem provedenog Javnog poziva za financiranje javnih potreba Grada Popovače u 2019. godini