Lenta i logotip1 vGrad Popovača raspisuje Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru Projekta Zaželi- program zapošljavanja žena 'Zlatne žene za zlatnu dob'

 

 

 

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-01/18-01/240
URBROJ: 2176/16-03/1-18-2
Popovača, 15.11.2018.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA:910-04/17-07/10 UR.BROJ:524-06-02-01/1-18-405 od 3. rujna 2018.g., Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Zaželi-program zapošljavanja žena „Zlatne žene za zlatnu dob", kodni broj:UP.02.1.1.05.0196, KLASA:402-01/18-01/240 UR.BROJ.2176/16-01-18-1 od 27.09.2018., te čl. 36. Statuta grada Popovače (Službene novine grada Popovače 6/15, 1/18), Gradonačelnik grada Popovače objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Projekt Zaželi – program zapošljavanja žena
"Zlatne žene za zlatnu dob"

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zlatne žene za zlatnu dob" – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

________________________________________
1. Poslodavac: grad Popovača

2. Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme - 24 mjeseca uz probni rok od 3 mjeseca

3. Radno vrijeme:puno radno vrijeme

4. Broj traženih radnica: 30

5. Mjesto rada:područje grada Popovače

6. Opis poslova:
• pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
• pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
• pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
• pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
• pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava
• pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
• pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
• drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba, osoba u nepovoljnom položaju, invalidnih osoba

7. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:
• punoljetnost,
• hrvatsko državljanstvo,
• nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne u nazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

• nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

8. Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• presliku osobne iskaznice
• presliku dokaza o završenoj školi
• potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom se dokazuje da je osoba u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
• naznaku kojoj skupini iz točke 7. kandidat pripada te priložiti dokaz (npr. žena s invaliditetom-rješenje o invalidnosti).
• vlastoručno potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje
• vlastoručno potpisanu lzjavu o pristanku na prikupljanje i obradu osobnih podataka

NAPOMENA:obrasci prijave na natječaj, izjave o pristanku na osposobljavanje te Izjave o pristanku na prikupljanje i obradu osobnih podataka mogu se preuzeti na stranicama grada www.popovaca.hr ili osobno u gradskoj upravi, Trg grofova Erdodyja 5, Popovača).

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem e-maila:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj telefona 044/679-750.

Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Grad Popovača, Trg grofova Erdodyja 5, 44 317 Popovača, putem pošte ili osobno u prostorijama gradske uprave, u roku od 10 dana od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti, s naznakom:
Za natječaj – "Projekt "ZAŽELI –program zapošljavanja žena"

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici grada Popovače: www.popovaca.hr

Kandidat koji ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ostvarivanju traženih uvjeta iz natječaja, kao i sve dokaze predviđene posebnim zakonom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti na koje se poziva.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Gradonačelnik:
Josip Mišković

OBRASCI ZA PREUZIMANJE:

Obrazac- Prijava na Natječaj

Obrazac- Suglasnost za obradu osobnih podataka

Obrazac- Izjava o pristanku na osposobljavanje