logo tzTuristička zajednica Grada Popovače objavljuje Natječaj za zapošljavanje za radno mjesto Administrativni referent u Turističkom uredu TZ-a Grada Popovače na neodređeno vrijeme.

 

Na temelju članka 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma (Narodne novine, broj 152/08), članaka 43. i 47. Statuta Turističke zajednice Grada Popovače ('Službene novine Općine Popovača' 3/11 i 'Službene novine Grada Popovače 5/15) te sukladno Pravilniku o djelokrugu, organizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Popovače (Urbroj: 42/2018), predsjednik Turističke zajednice Grada Popovače 23. travnja 2018. raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto ADMINISTRATIVNI REFERENT u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Popovače - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

1. Uvjeti:
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete Zakona o radu ('Narodne novine' 93/14 i 127/17) te posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice ('Narodne novine' 23/17 i 72/17) kako slijedi:
1. da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;
2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
3. da poznaje jedan svjetski jezik (ukoliko sistematizacija radnog mjesta uključuje rad sa strankama);
4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
5. da poznaje rad na osobnom računalu

2. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
- životopis;
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice);
- dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe);
- dokaz o traženom radnom iskustvu: a) elektronički zapis odnosno preslika potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, b) preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu na poslovima u struci;
- dokaz da poznaje jedan svjetski jezik (svjedodžba, potvrda ili pisana izjava);
- preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (odnosi se na kandidata koji ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu);
- izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od objave natječaja.

3. Opis poslova:
Administrativni referent u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Popovače obavlja sljedeće poslove i zadatke:
– pomaže u organizacijskim pripremama za razne manifestacije i turističke događaje koje organizira Turistička zajednica,
– obavlja tehničke i pomoćne poslove uredskog poslovanja,
– vodi propisane i druge evidencije,
– arhivira spise, dokumentaciju i dr.
– vrši prijem i otpremu pošte,
– obavlja daktilografske poslove i poslove pripreme sastanaka
– sudjeluje na sjednicama skupštine Turističkog vijeća u svojstvu zapisničara,
– obavlja i sve druge poslove koje mu povjeri direktor ili predsjednik Zajednice.

4. Ravnopravno se mogu natjecati i osobe bez položenog stručnog ispita za rad u turističkom uredu, koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od dana stupanja na rad.
5. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

6. Pisane prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na službenoj internetskoj stranici te na Oglasnoj ploči Grada Popovače, na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA POPOVAČE
Trg grofova Erdödyja 5
44317 Popovača
s naznakom:
„Natječaj za radno mjesto ADMINISTRATIVNI REFERENT u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Popovače- NE OTVARATI"

7. Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
8. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
9. Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor radi provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta.
10. Smatrat će se da je prijavljeni kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.
11. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata te vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na službenoj internetskoj stranici Grada Popovače (www.popovaca.hr) najmanje pet dana prije održavanja provjere.
12. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predsjednik Turističke zajednice Grada Popovače
Josip Mišković