opcinaGrad Popovača će i u 2018. godini sufinancirati nova zapošljavanja u gospodarskim djelatnostima sa 10.000 kuna po jednom novozaposlenom radniku.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
GRADSKO VIJEĆE

Na temelju članka 17. Statuta Grada Popovače ("Službene novine Grada Popovače" br. 6/15-pročišćeni tekst), sukladno planiranim sredstvima u proračunu Grada Popovače, Gradsko vijeće Grada Popovače na 9. sjednici održanoj 23.02.2018. godine, na prijedlog gradonačelnika Grada Popovače, donijelo je

PROGRAM
SUFINANCIRANJA NOVOG ZAPOŠLJAVANJA U GOSPODARSKIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA POPOVAČE U 2018. GODINI

I.


Grad Popovača pored poticajnih mjera za razvoj gospodarstva na području Grada Popovače koje se provode već duže i to: kroz sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite, smanjenje komunalnog doprinosa, komunalne naknade i sufinanciranje troškova sudjelovanja na sajmovima i izložbama, ovim Programom nastavlja mjeru koja se odnosi se na sufinanciranje novog zapošljavanja.

II.


Cilj ove mjere je poticanje novog zapošljavanja, te direktni utjecaj na razvoj poduzetništva, odnosno povećanje broja zaposlenih na području Grada Popovače.
Za sufinanciranje novog zapošljavanja Grad Popovača je u Proračunu Grada za 2018. godinu, sukladno pokazateljima potražnje iz prethodnih godina, planirao unutar Programa subvencija u gospodarstvu iznos od 100.000,00 kn.

III.


Korisnici sredstava iz ovog Programa mogu biti:
- Poslodavci, pravne i fizičke osobe koje samostalno i trajno obavljaju djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda (trgovačka društva, obrti, slobodna zanimanja, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u sustavu PDV-a)
- Pravo na ostvarenje ove mjere može ostvariti samo poslodavac koji ima registriranu tvrtku na području Grada Popovače i koji zapošljava radnika prijavljenog na HZZ-u Popovača.
Pravo na korištenje ove mjere ne mogu ostvariti poduzetnici za samozapošljavanje ili za zapošljavanje u kockarnicama-kladionicama i sl. djelatnostima.

IV.


Za odobravanje sredstava po ovoj mjeri poduzetnik koji traži sredstva obvezno mora ispuniti slijedeće uvjete:
- da ispunjava uvjete iz točke III. ovog Programa
- obveza je poslodavca da zadrži poslovanje tvrtke/obrta najmanje 1 godinu, da ne smanjuje broj postojećih radnika, te ima prijavljenog radnika za kojeg mu je odobreno sufinanciranje najmanje 1 godinu
- da poslodavac koji traži sufinanciranje zapošljavanja ima podmirene sve dospjele obveze prema RH i Gradu Popovači
- da je zaključio Ugovor o radu- zapošljavanju s radnikom- novozaposlenim najkraće na rok od 12 mjeseci.

V.


Za sufinanciranje novog zapošljavanja Grad Popovača osigurava sredstva u iznosu od 10.000,00 kn po jednom novozaposlenom radniku, uz ograničenje da jedan poduzetnik može iskoristiti maksimalno poticajnu mjeru- za dva novozaposlena radnika.
Ova poticajna mjera za sufinanciranje novog zapošljavanja primjenjivat će se do utroška planiranih sredstava.

VI.


Nakon donošenja ovog Programa gradonačelnik će objaviti Javni poziv za prijavu kandidata za dodjelu sredstava - poticaj za zapošljavanje.
Uz zahtjev za korištenje ove mjere poslodavac je obvezan priložiti:
- Presliku obrtnice ili Izvadak iz sudskog registra
- Potvrdu da su podmirene sve dospjele obveze prema RH (porezi, doprinosi)
- Ugovor o radu- o novom zapošljavanju
- Potvrdu HZZ-a da je novo zaposleni radnik bio prijavljen na HZZ
- OIB tvrtke/obrta
- Presliku žiro računa
- Izjavu ovjerenu kod Javnog bilježnika o prihvaćanju uvjeta iz ovog Programa

Poslodavac kojem bude odobreno sufinanciranje novog zapošljavanja obvezan je prije nego dobije sredstva i zaključi Sporazum s Gradom dostaviti za osiguranje dobivenih sredstava bjanko zadužnicu na rok do kojeg je u obvezi imati prijavljenog radnika.

VII.


Zahtjeve za poticanje mjere novog zapošljavanja razmatrat će Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje te Odbor za gospodarstvo, a nakon što utvrde da su ispunjeni uvjeti iz ovog Programa i Javnog poziva, predložiti će gradonačelniku donošenje odluke o odobravanju financijske potpore za zapošljavanje.

VIII.


Na temelju Odluke o sufinanciranju novog zapošljavanja gradonačelnik i korisnik poticajnih mjera zaključit će Sporazum o namjenskom trošenju dobivenih sredstava.

IX.


Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Grada Popovače".

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
GRADSKO VIJEĆE


KLASA: 021-05/18-01/09
URBROJ: 2176/16-01-18-
Popovača, 23.02.2018.

Predsjednik Gradskog vijeća

Ivica Keser

IZJAVA

ZAHTJEV