opcinaGrad Popovača objavljuje Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice  Knjižnice i čitaonice Popovača. Natječaj je objavljen u Večernjem listu od 20. studenog 2017.

 

 

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
GRADONAČELNIK
KLASA: 010-06/17-01/158
URBROJ: 2176/16-01-17-2
Popovača, 20. studeni 2017.

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), čl. 27. Zakona o knjižnicama („Narodne novine" br. 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), članka 17. Statuta Knjižnice i čitaonice Popovača i Odluke gradonačelnika Klasa:010-06/17-01/158, Urbroj:2176/16-01-17-1 od 17. studenog 2017.god, Grad Popovača zastupana po gradonačelniku Josipu Miškoviću raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Popovača

I. Uvjeti:
Za ravnatelja/icu knjižnice i čitaonice može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
- ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (čl. 27. st. 2. Zakona o knjižnicama).
- najmanje 5 godina rada u knjižničarskoj struci
- stručne, radne i organizacijske sposobnosti
- iznimno od uvjeta iz čl. 27. st. 2. Zakona o knjižnicama, za ravnatelja samostalne knjižnice može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset godina rada u kulturi, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima uvjete iz čl. 27.st.2. Zakona o knjižnicama.
II. Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
- životopis s opisom dosadašnjeg rada
- presliku diplome (dokaz o stručnoj spremi)
- dokaz o radnom stažu u knjižničarskoj struci (potvrda HZMO-a, ugovor o radu s opisom posla, potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz)
- presliku domovnice ili osobne iskaznice (dokaz državljanstva)
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- program djelovanja i razvitka Knjižnice i čitaonice za mandatno razdoblje.

Osobe koje ispunjavaju uvjete bit će pozvane radi dostavljanja na uvid izvornika priloženih dokumenata.

III. Ravnatelja/icu imenuje Gradsko vijeće Grada Popovače na rok od četiri godine

IV. Prijave na natječaj uz dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta dostavljaju se putem pošte preporučeno ili osobno na adresu: Grad Popovača, Trg grofova Erdodyja 5, s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu Knjižnice i čitaonice Popovača" – ne otvarati"

V. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Večernjem listu".

VI. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VII. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Gradonačelnik:
Josip Mišković

GRAD POPOVAČA