grb opcineGrad Popovača objavljuje Poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica trgovačkog društva Hidraulika Kutina d.d. Poziv je objavljen u 'Narodnim novinama' broj 95/2017. od  22.9.2017.

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
GRADONAČELNIK
KLASA: 010-06/17-01/129
URBROJ: 2176/16-01-17-1
Popovača, 19.09.2017.

Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Popovače o prodaji dionica u trgovačkom društvu Hidraulika Kutina d.d. KLASA: 021-05/17-01/33, URBROJ: 2176/16-01-17-4 od 02.03.2017. godine i članka 7. Odluke o načinu prodaje dionica, poslovnih i vlasničkih udjela u vlasništvu Grada Popovače („Službene novine Grada Popovače" br. 6/16), gradonačelnik Grada Popovače objavljuje

P O Z I V
za iskazivanje interesa za kupnju
dionica trgovačkog društva Hidraulika Kutina d.d.

1. Podaci o prodavatelju:

Naziv: Grad Popovača
Adresa: Trg grofova Erdodyja 5, 44317 Popovača
OIB: 73945204941
MB: 2595818
Telefon: 044/679-750
Fax: 044/679-140
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

2. Podaci o trgovačkom društvu čije su dionice predmet prodaje:

Naziv: Hidraulika Kutina tvornica hidrauličkih i pneumatskih uređaja i komponenti d.d.
Adresa: Slavonska 4, 44320 Kutina
OIB: 61627205971
MB: 080397385

3. Broj dionica za prodaju: 58 dionica

4. Postotak udjela u temeljnom kapitalu: 15,43 %

5. Početna pojedinačna prodajna vrijednost dionice: 4.800,00 kuna

6. Način dostave interesa za kupnju:

Pisma namjere dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno u urudžbeni zapisnik Grada Popovače ili preporučeno putem pošte na adresu prodavatelja: Grad Popovača, Trg grofova Erdodyja 5, 44317 Popovača, s naznakom „interes za kupnju dionica društva Hidraulika Kutina d.d. – ne otvaraj".

7. Rok za podnošenje pisma namjere: 15 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nakon prikupljenih pisama namjere za kupnju dionica Hidraulike Kutina d.d., svi zainteresirani koji su u roku dostavili pismo namjere, pozvati će se na podnošenje obvezujuće ponude.

8. Pisma namjere podnesena izvan roka nisu valjana i neće se razmatrati.

Gradonačelnik:
Josip Mišković, v.r.