opcinaGrad Popovača objavljuje Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Popovače. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj NN 64/2017 od 05.07.2017. godine.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/17-01/90
URBROJ: 2176/16-01-17-1
Popovača, 30.06.2017.

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 36/15), članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Popovače (Službene novine Grada Popovače broj 4/16) i članka 36. Statuta Grada Popovače (Službene novine Grada Popovače broj 6/15 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Popovače donosi

ODLUKU
O OBJAVI NATJEČAJA
za obavljanje poslova prijevoza pokojnika
koji se financiraju iz Proračuna Grada Popovače

I. Podaci o naručitelju:
naziv: GRAD POPOVAČA
sjedište: Popovača, Trg grofova Erdodyja 5
matični broj: 2595818, OIB: 73945204941
telefon: 044/ 679 750, fax: 044/ 679 140

II. Predmet natječaja: povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Popovače

III. Mjesto obavljanja poslova i vrijeme na koje se sklapa ugovor:
U svim naseljima na području Grada Popovače.
Ugovor se sklapa na vremenski period od 4 (četiri ) godine.

IV. Vrsta i opseg poslova: pod poslovima prijevoza pokojnika razumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, prijevoz pokojnika kojima se ne može utvrditi identitet (nepoznatih osoba) i prijevoz pokojnika bez nasljednika.

V. Sudjelovanje ponuditelja: Na predmetni natječaj mogu se javiti ponuditelji registrirani za obavljanje pogrebničke djelatnosti koji ispunjavaju uvjete iz natječajne dokumentacije.

VI. Način određivanja cijene za obavljanje poslova, te rok plaćanja: Cijena se određuje po jedinici mjere (km). Plaćanje se vrši prema računima za svaki pojedinačni prijevoz pokojnika s rokom plaćanja od 30 dana. Cijene su nepromjenjive tijekom trajanja ugovora.

VII. Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti slijedeće isprave:
1. Podatke o ponuditelju,
2. Dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti (obrtnica ili izvod iz sudskog ili trgovačkog registra ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja u originalu ili preslici ovjerenoj kod javnog bilježnika),
3. Dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti (rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja u originalu ili preslici ovjerenoj kod javnog bilježnika)
4. Izjavu ili potvrdu kojom dokazuje da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio
5. Izjavu o nekažnjavanju u kojoj odgovorna osoba ponuditelja daje izjavu za sebe i pravnu osobu
6. Potvrdu porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja
7. Potvrdu Grada Popovače da nema nepodmirenih obveza prema Gradu Popovači, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja
8. Troškovnik ispunjen u cijelosti, s jediničnom i ukupnom cijenom i ovjeren od strane ponuditelja.
9. Izjavu da su svi zaposleni uredno prijavljeni zdravstvenom i mirovinskom osiguranju
10. Izjavu da će poslove izvoditi vlastitim kapacitetima (zaposlenom radnom snagom te opremom)
11. Izjavu o nepromjenjivosti jediničnih cijena za vrijeme trajanja ugovora
12. Dokaz o solventnosti ponuditelja - BON1 i BON2 odnosno SOL2 kao dokaz da ponuditelj nije bio u blokadi u posljednjih 6 mjeseci dulje od 30 dana
13. Izjavu o osiguranju jamstva za dobro ispunjenje ugovornih obveza
14. Izjavu za pokriće osiguranja odgovornosti iz predmetne djelatnosti

Rok valjanosti ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.

VIII. Dostava, krajnji rok i otvaranje ponuda
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zapečaćenoj omotnici, na adresu Grada Popovače, Trg grofova Erdodyja 5, Popovača, neposredno ili putem pošte s naznakom „NE OTVARATI – NATJEČAJ ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA"

Rok za podnošenje ponuda je 25. srpnja 2017. godine do 11.30 sati, kod naručitelja, bez obzira na način dostave.
Javno otvaranje ponuda, te ocjenu ponuda provodi stručno Povjerenstvo naručitelja.
Javno otvaranje ponuda održat će se 25. srpnja 2017. godine u 11.30 sati u prostorijama Grada Popovače. Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni predstavnici ponuditelja uz predočenje pisanog ovlaštenja ili punomoći.
Nepravovremene ponude i ponude koje ne sadrže isprave navedene u natječajnoj dokumentaciji (nepotpune ponude) smatrat će se nepravovaljanima i odbaciti kao nepravovaljane.

IX. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prihvatljiva ponuda s najnižom ukupnom cijenom.
Naručitelj zadržava pravo donijeti odluku da se ne izabere niti jedna ponuda pristigla na predmetni javni natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

X. Donošenje odluke o odabiru ili poništenju javnog natječaja
Odluku o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika ili odluku o poništenju natječaja donosi Gradsko vijeće Grada Popovače, po prijedlogu Gradonačelnika.
Gradsko vijeće Grada Popovače može donijeti odluku da se ne izabere nijedna od ponuda pristiglih na natječaj.
Protiv odluke Gradskog vijeća žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu u roku od 30 dana od dana dostave predmetne Odluke.

Odluka o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika, odnosno odluka o poništenju natječaja dostaviti će se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u natječaju u roku od 15 dana od dana donošenja iste.

Gradonačelnik
Josip Mišković