opcinaGrad Popovača objavljuje Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti ukopa pokojnika na području Grada Popovače koji je objavljen u Narodnim novinama broj NN 64/2017 od 05.07.2017. godine.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/17-01/89
URBROJ: 2176/16-01-17-1
Popovača, 30.06.2017.

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 32. stavak 2. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Grada Popovače (Službene novine Grada Popovače broj 4/16) i članka 36. Statuta Grada Popovače (Službene novine Grada Popovače broj 6/15 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Popovače donosi

ODLUKU
O OBJAVI JAVNOG NATJEČAJA
za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti
ukopa pokojnika na području Grada Popovače

I. Podaci o naručitelju:
naziv: GRAD POPOVAČA
sjedište: Popovača, Trg grofova Erdodyja 5
matični broj: 2595818, OIB: 73945204941
telefon: 044/ 679 750, fax: 044/ 679 140

II. Predmet natječaja: obavljanje komunalne djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za: ukop pokojnika na području Grada Popovače

III. Mjesto izvođenja radova i vrijeme na koje se sklapa ugovor:
Poslovi iz točke II. ovog natječaja obavljati će se na mjesnim grobljima na području Grada Popovače u naseljima: Popovača, Voloder, Osekovo , Stružec, Potok, Gornja Jelenska i Moslavačka Slatina.
Početak obavljanja predmetnih komunalnih poslova je po potpisu ugovora.

Ugovor se sklapa na vremenski period od 1 (jedne ) godine.

IV. Vrsta i opseg poslova: poslovi ukopa pokojnika na području Grada Popovače uključuju preuzimanje pokojnika i smještaj u rashladnu komoru, priprema grobnog mjesta (iskop zemljanog groba ili otvaranje grobnice), organizacija pogreba ili ispraćaja (postavljanje pokojnika na odar, iznošenje cvijeća na prijenosna kolica, prijevoz pokojnika do grobnog mjesta), spuštanje pokojnika u grob odnosno grobnicu, zatrpavanje groba odnosno zatvaranje grobnice te uređenje grobnog mjesta sa saniranjem okoliša.

V. Sudjelovanje ponuditelja: Na predmetni javni natječaj mogu se javiti ponuditelji registrirani za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti koji ispunjavaju uvjete iz natječajne dokumentacije.
VI. Način određivanja cijene za obavljanje poslova, te rok plaćanja: Cijena se određuje po jedinici mjere (jedinična cijena). Plaćanje se vrši prema računima za svaki pojedinačni ukop ovjerenih po naručitelju odnosno osobe imenovane od strane naručitelja (Komunalni servisi d.o.o. Popovača) s rokom plaćanja od 30 dana. Cijene su nepromjenjive tijekom trajanja ugovora.

VII. Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti slijedeće isprave:
1. Podatke o ponuditelju,
2. Dokaz o registraciji za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvod iz sudskog ili trgovačkog registra ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja u originalu ili preslici ovjerenoj kod javnog bilježnika),
3. Dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti (rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja u originalu ili preslici ovjerenoj kod javnog bilježnika)
4. Izjavu ili potvrdu kojom dokazuje da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio
5. Izjavu o nekažnjavanju u kojoj odgovorna osoba ponuditelja daje izjavu za sebe i pravnu osobu
6. Potvrdu porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja
7. Potvrdu Grada Popovače da nema nepodmirenih obveza prema Gradu Popovači, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja
8. Troškovnik ispunjen u cijelosti i ovjeren od strane ponuditelja.
9. Izjavu da su svi zaposleni uredno prijavljeni zdravstvenom i mirovinskom osiguranju
10. Izjavu da će poslove izvoditi vlastitim kapacitetima (zaposlenom radnom snagom te mehanizacijom, opremom, strojevima i alatima)
11. Izjavu o nepromjenjivosti jediničnih cijena za vrijeme trajanja ugovora
12. Dokaz o solventnosti ponuditelja - BON1 i BON2 odnosno SOL2 kao dokaz da ponuditelj nije bio u blokadi u posljednjih 6 mjeseci dulje od 30 dana
13. Izjavu o osiguranju jamstva za dobro ispunjenje ugovornih obveza
14. Izjavu za pokriće osiguranja odgovornosti iz predmetne komunalne djelatnosti
15. Referentnu listu – popis izvedenih poslova ukopa pokojnika za najmanje tri godine u posljednih 6 godina s potvrdom naručitelja o uredno ispunjenim ugovorima te preslikom ugovora o obavljanju predmetnih poslova

Rok valjanosti ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.

Tražene dokumente ponuditelji mogu dostaviti i u neovjerenoj preslici.
Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
Naručitelj je obvezan u postupku pregleda i ocjene ponuda, nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.
Ako je ponuditelj već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovno dostavljati.
Ako najpovoljniji ponuditelj u ostavljenom roku koji ne može biti kraći od 5 (pet) niti duži od 10 (deset) dana ne dostavi tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata, i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio naručitelj, naručitelj će isključiti takvog ponuditelja.

VIII. Dostava, krajnji rok i otvaranje ponuda
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zapečaćenoj omotnici, na adresu Grada Popovače, Trg grofova Erdodyja 5, Popovača, neposredno ili putem pošte s naznakom „NE OTVARATI - NATJEČAJ ZA UKOP POKOJNIKA"

Rok za podnošenje ponuda je 25. srpnja 2017. godine do 11.00 sati, kod naručitelja, bez obzira na način dostave.
Javno otvaranje ponuda, te ocjenu ponuda provodi stručno Povjerenstvo naručitelja.
Javno otvaranje ponuda održat će se 25. srpnja 2017. godine u 11.00 sati u prostorijama Grada Popovače, Trg grofova Erdodyja 5.
Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni predstavnici ponuditelja uz predočenje pisanog ovlaštenja ili punomoći.
Nepravovremene ponude i ponude koje ne sadrže isprave navedene u natječajnoj dokumentaciji (nepotpune ponude) smatrat će se nepravovaljanima i odbaciti kao nepravovaljane.

IX. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prihvatljiva ponuda s najnižom ukupnom cijenom.
Naručitelj zadržava pravo donijeti odluku da se ne izabere niti jedna ponuda pristigla na predmetni javni natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

X. Donošenje odluke o odabiru ili poništenju javnog natječaja
Odluku o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti ukopa pokojnika ili odluku o poništenju javnog natječaja donosi Gradsko vijeće Grada Popovače, po prijedlogu Gradonačelnika.
Gradsko vijeće Grada Popovače može donijeti odluku da se ne izabere nijedna od ponuda pristiglih na natječaj.
Protiv odluke Gradskog vijeća žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu u roku od 30 dana od dana dostave predmetne Odluke.

Odluka o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti ukopa pokojnika, odnosno odluka o poništenju javnog natječaja dostaviti će se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u javnom natječaju u roku od 15 dana od dana donošenja iste.

Gradonačelnik
Josip Mišković