opcinaGrad Popovača provodi upis nerazvrstanih cesta te poziva građane na sudjelovanje u obilježavanju međa njihovih zemljišta.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE
POPOVAČA, TRG GROFOVA ERDODYJA 5

KLASA: 361-01/17-01/18
URBROJ: 2176/16-04/1-17-14
Popovača, 30.06.2017.

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Popovače, na temelju članka 98.-109., te članka 131.-133. Zakona o cestama (Narodne novine broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14).

POZIVA

vlasnike i nositelje stvarnih prava na nekretninama kao i vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nerazvrstanim cestama u slijedećim ulicama: ULICA MAKSIMILIJANA JURANIĆA i ULICA MOSLAVCA u naselju Voloder na kojima se vrši upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige, a za koje ovo tijelo vrši postupak evidentiranja nerazvrstanih cesta.

Objavljujemo da će Grad Popovača, dana 03.07.2017. godine od 7,00 sati, započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz odgovornu osobu Ureda ovlaštenog inženjera geodezije, vl. Zlatko Gloc, Kutina, Trg kralja Tomislava 10, koja će se pobrinuti da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Potrebno je dati na uvid osobnu iskaznicu i dokaz o pravnom interesu (izvod iz zemljišne knjige ili posjedovni list)
Ako se ne odazovete ovom pozivu, a izostanak ne opravdate, postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i materijalnom propisu.

 

Pročelnica:
Ivka Nikolić Jež, dipl.ing.geod.