opcinaGrad Popovača objavljuje Javni poziv za organizaciju '50. Voloderske jeseni'.

 

 

Na temelju članka 36. Statuta Grada Popovače („Službene novine" Grada Popovače br. 6/2015- pročišćeni tekst) i Odluke gradonačelnika od 10. svibnja 2017., Grad Popovača objavljuje

JAVNI POZIV
za organizaciju manifestacije „50. Voloderska jesen"
I. PREDMET

Grad Popovača upućuje Javni poziv za organizaciju manifestacije „50. Voloderska jesen" koja će se održati 14.- 17.rujna 2017. godine. Po ovom Javnom pozivu prikupljaju se pisani prijedlozi za pripremu kulturnih, gospodarskih, izložbenih, sportskih, glazbenih, zabavnih, ugostiteljskih i drugih sadržaja koji će definirati program ovogodišnje manifestacije. Financijskim planom Turističke zajednice Grada Popovače za 2017. godinu, za podršku organizaciji navedene manifestacije osigurana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna koja će biti doznačena organizatoru.

II. TEHNIČKI UVJETI

Grad Popovača daje organizatoru na korištenje bez naknade javne površine (čestice: 82/1, 135/3, 135/4, 135/5, 135/6, 135/7 za izvođenje planiranog programa manifestacije u središtu naselja Voloder.
Grad Popovača osigurava uvjete priključka na električnu energiju i vodoopskrbu te cjelonoćnu rasvjetu na području naselja Voloder za trajanja manifestacije.
Organizator osigurava ugostiteljsku opremu za konzumaciju hrane i pića samostalno ili putem trećih osoba, a sukladno dogovoru s Gradom Popovača i gradskom Turističkom zajednicom na prostoru čestica 82/1 135/3 135/4 135/5 135/6 135/7. Organizator je dužan o svom trošku osigurati montažne objekte (štandove i sl.) za održavanje manifestacije. Organizator je dužan o svom trošku osigurati redovito održavanje i čišćenje korištene površine nakon završetka svakog dana programa. Organizator je dužan osigurati potrebne sanitarne i ostale suglasnosti nadležnih institucija te je odgovoran za održavanje reda i sigurnosti tijekom manifestacije.
Nadzor nad uređenjem lokacije, provedbom čišćenja i zbrinjavanja otpada u nadležnosti je komunalne službe Grada Popovače.

III. OPĆI UVJETI

Podnositelj prijave „50. Voloderske jeseni", dužan je osigurati sljedeće sadržaje:
- tradicionalno pečenje vola
- prigodne zabavne sadržaje za djecu
- ugostiteljsku ponudu; minimalno tri ugostiteljske ponude(različite) s ponudom prehrane

- dvije pagode sa vinima ispred pozornice, odnosno glavne bine
- večernje glazbene koncerte sa ozvučenjem za sva četiri dana trajanja manifestacije- Mate Bulić (četvrtak), Mladen Grdović (petak), Maja Šuput (subota) i Begini (nedjelja), kao i cijelodnevno ozvučenje bine za sva četiri dana.
- angažman osoba za pružanje popratne tehničke podrške za održavanje manifestacije odnosno programa kroz četiri dana
- redarsku službu (20 redara i zaštitna ograda u dužini 85m)
- prijava ZAMP-a i podmirivanje troškova istog

Organizator manifestacije dužan je programe organizirati sukladno dogovoru te izvršiti financijske obveze prema izvođačima, angažiranim suradnicima i djelatnicima. Organizator je u svrhu organizacije manifestacije ovlašten s trećim osobama sklapati ugovore o zakupu javnih površina i montažnih objekata- štandova te od istih naplaćivati zakupninu.
Grad Popovača osigurava tiskanje i postavu jumbo- plakata za '50. Volodersku jesen' te najavu manifestacije u medijima.

IV. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijave se podnose u pisanom obliku te se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV- 50. Voloderska jesen" na adresu: Grad Popovača, Trg grofova Erdödyja 5, Popovača.
Rok za podnošenje prijava je zaključno do 1.lipnja 2017. godine.

Pisana prijava mora sadržavati sljedeće:
1. Prijavu sa osnovnim podacima o podnositelju prijave, detaljno razrađenim programom manifestacije te prijedlogom financijske konstrukcije za realizaciju manifestacije
2. Za pravne osobe: presliku rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra odnosno drugog nadležnog Registra, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju se natječe
3. Za fizičke osobe: presliku obrtnice ili rješenja kojim je prijavitelju odobreno obavljanje djelatnosti za koju se natječe
4. Dokumente koji potvrđuju iskustvo ponuditelja u sudjelovanju u organizaciji sličnih manifestacija (plakati, leci, ugovori, fotografije, press clipping i sl.)
5. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja
6. Prijava mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.

V. ODABIR PROGRAMA

Pristigle prijave razmotrit će i ocijeniti gradonačelnik i Upravni odjel za proračun i opću upravu Grada Popovače u suradnji sa gradskom Turističkom zajednicom. Prijave koje su nepravovremene i nepotpune neće se uzimati u obzir.

Kriteriji za odabir najpogodnije prijave u Javnom pozivu su:
1. Kvaliteta predložene, odnosno osigurane ponude
2. Kvaliteta dosadašnjeg rada i dokazivo iskustvo u organiziranju sličnih manifestacija
3. Financijski elementi programa.

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Grada Popovače (www.popovaca.hr) u roku od 8 dana od zaključenja Javnog poziva.
Grad Popovača pridržava pravo poništenja Javnog poziva ili djelomičnog poništenja pojedine točke istog bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje Odluke.

VI. SKLAPANJE UGOVORA

S podnositeljem odabrane ponude odnosno izabranim organizatorom gradonačelnik Grada Popovače sklopit će Ugovor o organizaciji manifestacije „50. Voloderska jesen".
Organizator nema pravo bez pisane suglasnosti Grada Popovače ovlastiti treću osobu za organizaciju manifestacije.
Isplata sredstava za potporu manifestacije izvršiti će se nakon dostave bianco zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika na iznos potpore.
Potpora u iznosu od 30% ukupne potpore uplatiti će se do 1.rujna 2017., a ostatak nakon manifestacije.

 

Gradonačelnik
Josip Mišković

KLASA: 010-06/17-01/78
URBROJ: 2176/16-01-16-2
Popovača, 10. svibnja 2017.