ksp logoKomunalni servisi Popovača d.o.o. objavljuju Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radna mjesta: pomoćni radnik i čistačica.

 

 

 

 

KOMUNALNI SERVISI POPOVAČA d.o.o. za usluge i trgovinu
Popovača,Kutinska 12
OIB 70710430454
Popovača 1.ožujka 2017.

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja,sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,direktor Komunalnih servisa Popovača d.o.o. dana 1.ožujka 2017. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme- 6 mjeseci, za radna mjesta:

1. POMOĆNI RADNIK- 2 izvršitelj(ic)a na određeno radno vrijeme-6 mjeseci
Opis poslova:
-obavlja poslove čišćenja i održavanja groblja , gradske tržnice,parkirališta i drugih javnih površina,zelenih površina i drugih objekata i prostora kojima upravlja društvo
-obavlja poslove košnje trave,popravaka i održavanja infrstrukture i sl.
-obavlja i druge poslove po naređenju neposrednog rukovoditelja
-za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju

Potrebna stručna sprema: NKV-osnovna škola,vozačka B-kat.

2. ČISTAČICA -1 izvršitelj(ic)a na određeno vrijeme-6 mjeseci
Opis poslova:
-čisti i uređuje prostor mrtvačnice,pogrebnog ureda,upravne zgrade,tržnice,nogostupa,ulica i drugih prostora kojima upravlja društvo
-obavlja pranje i glačanje pogrebnih odijela,ručnika,zavjesa i dr.
-uređuje cvjetne i ostale zelene površine ispred mrtvačnice,na groblju,u gradu i drugdje
-obavlja i druge poslove po naređenju neposrednog rukovoditelja
-za svoj rad je odgovorna neposrednom rukovoditelju

Potrebna stručna sprema: NKV,osnovna škola-vozačka B-kat.

3. uz prijavu na Natječaj, kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:
-životopis
-dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenom stupnju obrazovanja)
-uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni ili istražni postupak ( original ne stariji od 6 mjeseci)
-na natječaj se mogu prijaviti oba spola
-kandidati su dužni navesti za koje se radno mjesto prijavljuju
-pisana prijava s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u roku od 8 dana od objave Natječaja na oglasnoj ploči Grada Popovača i na službenom mrežnim stranicama Grada Popovača (www.popovaca.hr) na adresu:

Komunalni servisi Popovača d.o.o.
Trg grofova Erdödyja 5
44317 Popovača
s naznakom -Prijava na Javni natječaj za prijem u radni odnos u Komunalnim servisima Popovača d.o.o.

-nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati
-kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja stječu uvjete za pristupanje intervjuu
-ako kandidat ne pristupi na intervju,smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj
-o rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku