kontaktopcinaOpćina Popovača raspisala je Natječaj za prijem u službu službenika/službenice u Upravni odjel za proračun i opću upravu na radno mjesto viši stručni suradnik za odnose s javnošću.

 

 

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I OPĆU UPRAVU

 

KLASA: 010-01/11-01/49
URBROJ: 2176/16-03/1-11-2
Popovača, 28. ožujka 2011.

 

Na temelju članka 17.i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj: 86/08), pročelnica Upravnog odjela za proračun i opću upravu,raspisuje

N A T J E Č A J

Za prijem u službu službenika/službenice u Upravni odjel za proračun i opću upravu na radno mjesto :Viši stručni suradnik za odnose s javnošću - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opći uvjeti za prijem u službu:

1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanstvo
3. zdrastvena sposobnost

Posebni uvjet za prijem u službu:
1. magistar struke ili stručni specijalist novinarskog smjera,
2. najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
3. položen državno stručni ispit,
4. poznavanje rada na računalu,
5. vozačka dozvola B kategorije

Natjecati se mogu kandidati oba spola sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Za radno mjesto obvezan je probni rad u trajanju od tri mjeseca.
U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijema u službu propisane članicima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijavi na Natječaj potrebno je priložiti:

- životopis
- presliku domovinice
- presliku osobne iskaznice
- dokaz o stručnoj spremi( diploma u izvorniku ili ovjerena preslika)
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu
- presliku stranica radne knjižice
- izvornik uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci)
- potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Postupak prijema u službu obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, kojoj mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz NATJEČAJA.

Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državno stručni ispit, ali su ga dužni položiti u roku od jedne godine od prijema u službu.

Uvjerenje (medicine rada) o zdrastvenoj sposobnosti dostavlja kandidat prije donošenja rješenja o prijemu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na NATJEČAJ pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o tom pravu, te dokaz da je nezaposlen.

Prijave na natječaj s dokazima o ispuanjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 15 dana nakon objave natječaja u Narodnim novinama"na adresu: Općina Popovača, Trg grofova Erdodyja 5 s naznakom: Natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik za odnose s javnošću – ne otvarati".

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Općina Popovača zadržava pravo poništenja natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Popovača