opcinaGrad Popovača od ove godine sufinancira troškove sterilizacije i kastracije pasa i mačaka. 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 13. Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama („Službene novine Grada Popovače“ broj 6/19) i članka 36. Statuta Grada Popovače („Službene novine grada Popovače“ br.6/15 – pročišćeni tekst, 1/18) Gradonačelnik Grada Popovače donosi slijedeću

O D L U K U
o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka
na području Grada Popovače za 2020. godinu

 

Članak 1.
Grad Popovača će u 2020. godini sufinancirati troškove sterilizacije ili kastracije pasa i mačaka u vlasništvu građana s prebivalištem na području Grada Popovače u sljedećim iznosima:
• 300,00 kuna za ženke psa
• 200,00 kuna za mužjaka psa
• 150,00 kuna za ženka mačke
• 100,00 kuna za mužjaka mačke
Ostatak troškova do punog iznosa troškova sterilizacije ili kastracije snositi će vlasnik životinje.

Članak 2.
Sufinanciranje troškova sterilizacije ili kastracije pasa i mačaka će se realizirati u suradnji sa zainteresiranim veterinarskim organizacijama s kojima će Grad Popovača sklopiti ugovor o sufinanciranju troškova sterilizacije ili kastracije pasa i mačaka.

Članak 3.
Veterinarske organizacije će izvršiti uslugu sterilizacije ili kastracije pasa i mačaka, čiji vlasnici imaju prebivalište na području Grada Popovače uz prethodno odobrenje Grada Popovače kojim se potvrđuje njihovo pravo na sufinanciranje troškova sterilizacije ili kastracije.
Sufinanciranje kastracije ili sterilizacije provoditi će se kod uredno registriranih pasa i mačaka poznatih vlasnika nad kojima su provedene sve propisane mjere cijepljenja i označavanja i to za jednog psa i jednu mačke po vlasniku u tijeku 2020. godine.
Vlasnici pasa i mačaka dužni su prije izvođenja sterilizacije ili kastracije u veterinarskoj organizaciji ishoditi odobrenje Grada Popovače kojim se potvrđuje njihovo pravo na sufinanciranje sterilizacije ili kastracije.
Veterinarske organizacije umanjiti će ukupni iznos računa za iznos sufinanciranja Grada Popovače samo onim vlasnicima koji predoče odobrenje sufinanciranja troškova sterilizacije ili kastracije pasa i mačaka ovjereno od nadležne službe Grada Popovače.
Obrazac Zahtjeva za odobrenje sufinanciranja sterilizacije ili kastracije pasa i mačaka nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.

 

Članak 4.
Za sufinanciranje troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka iz Proračuna Grada Popovače u 2020. godini izdvojit će se iznos od 15.000,00 kuna, sufinanciranje troškova vršiti će se do iskorištenja ukupnih predviđenih sredstava.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama Grada Popovače“.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
GRADONAČELNIK

 

KLASA: 010-06/20-01/44

URBROJ: 2176/16-20-1

Gradonačelnik Josip Mišković 


Popovača, 20. svibanj 2020. 

 

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE STERILIZACIJE I KASTRACIJE PASA I MAČAKA