opcina mGrad Popovača objavljuje Javni poziv za sklapanje ugovora za sufinanciranje troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Popovača za 2020. godinu. 


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
GRADONAČELNIK

Grad Popovača na temelju Odluke o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Popovača za 2020. godinu (KLASA: 010-06/20-01/44, URBROJ: 2176/16-20-1) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za sklapanje ugovora o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Popovača za 2020. godinu (KLASA: 010-06/20-01/44, URBROJ: 2176/16-20-1) objavljuje

JAVNI POZIV
za sklapanje ugovora za sufinanciranje troškova
sterilizacije i kastracije pasa i mačaka
na području Grada Popovača za 2020. godinu

I.


Za sufinanciranje troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Popovača u 2020. godini, Grada Popovača je u Proračunu osigurao sredstva za navedenu namjenu po slijedećim kriterijima učešća:
 iznos od 300,00 kuna za ženku psa
 iznos od 200,00 kuna za mužjaka psa
 iznos od 150,00 kuna ženka mačaka
 iznos od 100,00 kuna mužjaka mačke.

II.


Iznose navedene u točki I. ovog Javnog poziva, Grad Popovača će uplatiti na žiro račun odabranih ponuditelja nakon podnošenja dokaza o broju izvršnih usluga, te će se svi ostali uvjeti regulirati ugovorima.


III.


Razliku cijene pojedine usluge plaća vlasnik životinje izvršitelju usluge sterilizacije ili kastracije s kojim je Grad Popovača sklopio ugovor o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka prema točki I.


IV.


Svi zainteresirani ponuditelji dužni su svoje ponude dostaviti na adresu:
Grad Popovača, Trg grofova Erdodyja 5, 44317 Popovača, sa naznakom PONUDA na JAVNI POZIV – za sklapanje ugovora o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Popovača za 2020. godinu.

Ponuda treba dostaviti u roku 8 dana od dana objave javnog poziva na službenim stranicama Grada Popovača www.popovaca.hr i oglasne ploče Grada Popovače.

V.


Ponuda treba sadržavati:
 naziv i sjedište izvršitelja usluge, broj telefona i telefaks;
 cjenik usluga navedenih u točki I. ovog javnog poziva;
 način i uvjeti plaćanja usluge;
 dokumentaciju kojom ponuditelj dokazuje da je registriran i ovlašten za pružanje traženih usluga;
 potvrda od Porezne uprave o uredno podmirenim poreznim obvezama, doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za navedene zaposlenike;
 potvrda Grada Popovača o uredno podmirenim obvezama

VI.


Nakon provedenog postupka Grad Popovača će za 2020. godinu odabrati i sklopiti ugovore sa dva ponuditelja koji ispunjavaju uvjete po ovom Javnom pozivu.

KLASA: 010-06/20-01/44
URBROJ: 2176/16-20-3
Popovača, 28. svibanj 2020.

Gradonačelnik
Josip Mišković v.r.

 

Napomena: Sve obavijesti u vezi sa Javnim pozivom možete dobiti na telefon 044/679-750 ili osobno u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje, Trg grofova Erdodyja 5, 44317 Popovača.


OBJAVLJENO NA OGLASNOJ PLOČI GRADA POPOVAČA i na stranici grada www.popovaca.hr 28. svibnja 2020. GODINE.