Vijesti

Za prvo novorođeno dijete dvije tisuće, a za svako sljedeće po tisuću kuna više

opcinaTemeljem danas donešene Odluke gradonačelnika, Grad Popovača će i tijekom ove godine građanima s ovog područja za prvo novorođeno dijete isplaćivati pomoć u iznosu od 2.000 kuna, a za svako sljedeće po 1.000 kuna više.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
GRADONAČELNIK

 

Na temelju čl. 117. st. 5. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), čl. 24. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Popovače (“Službene novine Grada Popovače” 7/14) i članka 36. Statuta Grada Popovače (“Službene novine” Grada Popovače broj: 6/15-pročišćeni tekst, 1/18), a sukladno planiranim sredstvima za javne potrebe u socijalnoj skrbi u 2021. godini, gradonačelnik Grada Popovače donio je dana 29. siječnja 2021. god.

O D L U K U
o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2021. god.

Članak 1.

 

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, visina novčane pomoći i postupak za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za novorođenu djecu s područja Grada Popovače rođenu u 2021. godini.

Članak 2.

Pravo na novčanu pomoć za dijete rođeno u periodu od 01.01.2021.-31.12.2021.g. može ostvariti i koristiti jedan od roditelja ili posvojitelja djeteta koji:
- ima prebivalište na području Grada Popovače i to neprekidno najmanje dvije godine prije rođenja djeteta za koje traži novčanu pomoć
- državljanin je Republike Hrvatske

Članak 3.

Visina jednokratne novčane pomoći u 2021.g. iznosi 2.000,00 kn za prvo dijete, te dodatnih 1.000,00 kn za svako sljedeće dijete.
Visina pomoći ovisi o broju malodobne djece koja s podnositeljem žive u zajedničkom kućanstvu, a u slučaju razvoda pravo na pomoć ima roditelj kojem je dijete povjereno na čuvanje i odgoj temeljem pravomoćne presude o povjeri djeteta/razvodu braka.
Za slučaj da jedan od roditelja nema prebivalište na području Grada Popovače, roditelj koji podnosi zahtjev treba podnijeti dokaz da drugi roditelj nije ostvario pravo na naknadu za novorođeno dijete u svojem mjestu prebivališta.

Članak 4.

Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu novčane pomoći roditelj podnosi Upravnom odjelu za proračun i opću upravu (u daljnjem tekstu :Upravni odjel) na posebnom obrascu.
Podnositelj je zahtjev dužan podnijeti u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta, a uz isti se prilažu sljedeći dokumenti:
- preslika domovnice ili osobne iskaznice za roditelje
- uvjerenje o prebivalištu za roditelje
- preslika vjenčanog lista (ako su roditelji vjenčani)
- rodni list za novorođeno dijete
- rodni list za prethodno rođenu djecu
- preslika presude o razvodu braka/povjeri djeteta
- preslika rješenja o posvojenju djeteta
- preslika tekućeg računa roditelja.

Članak 5.

Nakon provedenog postupka Upravni odjel za proračun i opću upravu o podnesenom zahtjevu odlučuje rješenjem koje se dostavlja roditeljima i Službi za proračun i financije.

Članak 6.

Isplata sredstava za novorođenu djecu vršit će se jednokratno u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva na tekući račun roditelja.

Članak 7.

Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su Proračunu Grada Popovače za 2021. god, a prema Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021. godinu.

Članak 8.

Ova Odluka primjenjivat će se od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. god., a objavit će se u „Službenim novinama Grada Popovače“.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka Grada Popovače o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta, KLASA:010-06/20-01/05 od 16.01.2020.g. (“Službene novine Grada Popovače“ broj: 1/20).

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
GRADONAČELNIK

Gradonačelnik
Josip Mišković

Klasa:010-06/21-01/13
Urbroj:2176/16-01-21-1
Popovača, 29.01.2021.

OBRAZAC- zahtjev za isplatu naknade za novorođenče

KONTAKT PODACI

Grad Popovača
Trg grofova Erdödyja 5
44317 Popovača

MB: 2595818
OIB: 73945204941

Tel: 044 679 750
Tel: 044 679 748
Fax: 044 679 140
e-pošta: grad@popovaca.hr

© 2021 Grad Popovača. Sva prava zadržana. Design: Andrija Rudić, info@aldonia.hr Programiranje: Računalne djelatnosti "Roby"