opcinaGrad Popovača objavljuje Odluku o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Popovaču.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
GRADSKO VIJEĆE

Na temelju članka 14. stavak 4. Zakona o sprečavanju sukoba interesa („Narodne novine" broj: 26/11, 12/12 ) i članka 17. Statuta Grada Popovače („Službene novine" Grada Popovače br. 4/09, 2/13 i 4/13), Gradsko vijeće Grada Popovače na 4.sjednici održanoj 6.11. 2013. godine, donijelo je

O D L U K U
o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Popovaču

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Popovaču u smislu Zakona o spriječavanju sukoba interesa.

Članak 2.

Pravne osobe od posebnog interesa za Grad Popovaču u smislu članka 1. ove Odluke su pravne osobe koje obavljaju djelatnost kao javne službe, u kojima Grad ima dionice ili udjele u vlasništvu kao i ustanove kojih je Grad Popovača osnivač ili jedan od osnivača kako slijedi:

1. Dječji vrtić Popovača
2. Knjižnica i čitaonica Popovača
3. Moslavački list d.o.o. Kutina
4. Moslavina d.o.o. Kutina.
5. Eko Moslavina d.o.o. Kutina

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Popovače".

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/13-01/04
Urbroj: 2176/16-01-13-4
Popovača , 6.11.2013.

Predsjednica Gradskog vijeća

Marija Starčević, v.r.

Obrazloženje

Sukladno Zakonu o spriječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti („Narodne novine" broj: 26/11 i 12/12), propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela, nadzornih odobora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova odnosno nadzornih odbora izvanproračunskih fondova niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim subjektima.
Iznimno dužnosnici , mogu biti članovi u najviše do dva upravna vijeća ustanova, osnosno nadzorna odbora izvanproračunskih korisnika od posebnog interesa za jedinicu lokalne samouprave.
Sukladno članku 14. stavak 4. cit. Zakona predstavničko tijelo jednice lokalne utvrđuje popis pravnih osoba od posebnog interesa za lokalnu jedinicu.
Obrzirom da iz članka 14. stavak 1. i 2. proizlazi da dužnosnici ne mogu uopće biti čalanovi upravnih tijela i nadoznih odbora trgovačkih društava, navedeni popis odnosi se samo na upravna vijeća ustanova odnosno nadzornih odbora izvanproračunskih fondova koji su od posebnog interesa za Grad Popovaču kao jedinicu lokalne samouprave, te se predlaže donošenje predložene Odluke.

Stručna služba Grada