opcinaSTATUT GRADA POPOVAČE

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
GRADSKO VIJEĆE

Na temelju svoje nadležnosti iz članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Popovače („Službene novine Grada Popovače" broj: 5/09, 2/13 i 4/13) i članka 21. Statutarne odluke o o izmjeni i dopuni Statuta Grada Popovače („Službene novine Grada Popovače" broj: 2/13) Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost utvrdila je pročišćeni tekst Statuta Grada Popovače („Službene novine Grada Popovače" broj 4/09), Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Popovače („Službene novine Grada Popovače" broj 2/13 i 4/13) u kojima je utvrđeno i vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 021-05/15-01/22
Urbroj: 2176/16-01-15-16
Popovača, 5.10.2015.

Predsjednica Komisije
Marija Starčević, v.r.

S T A T U T
GRADA POPOVAČE
/pročišćeni tekst/

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se samoupravni djelokrug Grada Popovače (u daljnjem tekstu: Grada ) i to:
- njegova obilježja,
- status i područje Grada,
- djelokrug Grada,
- javna priznanja i pokroviteljstva,
- ustrojstvo, ovlasti i način rada gradskih tijela,
- financiranje i imovina Grada,
- oblici neposrednog sudjelovanja građana
- mjesna samouprava,
- upravna tijela,
- javne službe,
- oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne samouprave)
- opći akti,
- sprečavanje sukoba interesa
- prijelazne i završne odredbe.

II. STATUS I PODRUČJE GRADA

Članak 2.

Grad je pravna osoba i jedinica lokalne samouprave u sastavu Sisačko-moslavačke županije, a što je regulirano Zakonom o područjima županije, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Naziv Grada je: Grad Popovača sa sjedištem u Popovači, Trg grofova Erdödyja 5.

Članak 4.

Grad obuhvaća slijedeća naselja: Ciglenica, Donja Jelenska, Donja Gračenica, Donja Vlahinička, Gornja Gračenica, Gornja Jelenska, Moslavačka Slatina, Osekovo, Podbrđe, Popovača, Potok, Stružec i Voloder.

Granice Grada mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom zakonom.

III. OBILJEŽJA, DAN GRADA I PEČAT

Članak 5.

Grad ima grb i zastavu.

Obilježja iz stavka 1. ovog članka predstavljaju Grad i izražavaju pripadnost Grada .

O načinu uporabe i isticanja grba i zastave Grada, gradonačelnik će donijeti poseban opći akt.

Članak 6.

Grb Grada u obliku je štita u kojem su dvije trećine plave boje, a jedna trećina zelene boje.

Na okomitoj osi štita je crvena građevina s bijelim portalom Moslavačkog dvorca na plavoj pozadini.

U portalu na plavnom štitu smješten je dio grba obitelji Erdödy odnosno obitelji Bakač iz 1489. god. (bijeli jelen na bijelome kotaču).

Iza građevine je bijeli zvonik crkve sv. Ane u Osekovu.

Na donjoj trećini štita na zelenoj uzvisini ispod građevine nalazi se bijeli polukružni vijenac grožđa i lišća vinove loze.

Članak 7.

Zastava Grada bijele je boje, obrubljena žutom vrpcom. Na sredini zastave na okomitoj osi smješten je grb Grada.

Zastava je izvedena u omjeru 1:2, a visina grba jednaka je polovici širine zastave.

Članak 8.

Dan Grada je 21. lipnja koji se svečano slavi kao blagdan sv. Alojzija.

Članak 9.

Gradsko vijeće, gradonačelnik i upravno tijelo Grada koriste pečat s grbom Republike Hrvatske u skladu s posebnim propisima.

IV. DJELOKRUG GRADA

Članak 10.

Grad u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značenja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili Zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito slijedeće poslove:

- uređenje naselja i stanovanja,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- briga o djeci,
- socijalna skrb,
- primarna zdravstvena zaštita,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kultura i sport,
- zaštita potrošača,
- zašita i unapređenje okoliša,
- protupožarna i civilna zaštita,
- zašita i spašavanje,
- promet na svom području,
- održavanje javnih cesta i površina,
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Grad obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljno se uređuju odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

IV. JAVNA PRIZNANJA I POKROVITELJSTVA

Članak 11.

U povodu Dana Grada, Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada, a poglavito za naročite uspjehe u unapređenju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenje okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 12.

Javna priznanja Grada su:

1. Počasni građanin Grada Popovače
2. Nagrada Grada Popovače za životno djelo
3. Godišnja nagrada Grada Popovače
4. Priznanja Grada Popovače.

Članak 13.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupak njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, utvrđuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 14.


Gradsko vijeće i gradonačelnik mogu prihvatiti pokroviteljstvo nad političkim, znanstvenim, kulturnim, športskim ili drugim manifestacijama, priredbama i skupovima značajnima za Grad.

VI. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA GRADSKIH TIJELA
Članak 15.


Tijela Grada Popovače su:
- Gradsko vijeće
- gradonačelnik.

1. Gradsko vijeće
Članak 16.


Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi opće akte iz djelokruga Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Članak 17.

Gradsko vijeće donosi:
- Statut Grada,
- Poslovnik o radu,
- odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada ,
- Proračun i odluku o izvršavanju proračuna,
- Izmjene i dopune proračuna,
- godišnje i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna,
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada i ustanova kojih je osnivač Grad,
- odluku o privremenom financiranju,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje odnosne nekretnine i pokretnine te raspolaganje ostalom imovinom planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa Zakonom,
- uređenje ustrojstva i djelokrug upravnih odjela i službi,
- osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
- daje prethodne suglasnosti na Statute ustanova, ukoliko zakonom ili Odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika, te načinu provođenja ocjenjivanja,
-donosi odluku o raspisivanju referenduma i savjetodavnog referenduma,
- donosi Odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
- bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
- odlučuje o pokroviteljstvu,
- donosi odluku o raspisivanju referenduma i savjetodavnog referenduma,
- donosi odluke o visini plaće Gradonačelniku,
- donosi odluke o visini naknade zamjenicima gradonačelnika, članovima i predsjedniku Gradskog vijeća,
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja,
- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća,
- donosi i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Članak 18.


Gradsko vijeće ima 17 vijećnika.

Članak 19.


Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine, a mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

Članak 20.


Gradsko vijeće ima predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.
Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se u pravilu iz redova predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz redova predstavničke manjine na njihov prijedlog.
Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi, a prava i dužnosti im započinju danom konstituiranja Gradskog vijeća.
Članovi Gradskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću, ali imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 21.


U Gradskom vijeću mogu se osnovati klubovi vijećnika prema stranačkoj pripadnosti.
Posebnosti o ustroju, pravima, dužnostima i načinu rada klubova vijećnika uređuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 22.

Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednicu Gradskog vijeća, predsjedava sjednicama i predstavlja Gradsko vijeće.

Članak 23.


Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednicu Gradskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik Gradskog vijeća dužan je sazvati sjednicu Gradskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Ako predsjednik ne sazove sjednicu u navedenom roku, sjednicu Gradskog vijeća na obrazložen zahtjev jedne trećine članova Gradskog vijeća dužan je sazvati gradonačelnik u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva.
Nakon proteka rokova navedenih u prethodnom stavku sjednicu Gradskog vijeća na obrazložen zahtjev jedne trećine članova Gradskog vijeća može sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Sjednica Gradskog vijeća sazvana sukladno odredbama stavka 1. i 2. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.
Sjednica Gradskog vijeća sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti na istoj ništavima.

Članak 24.


Potpredsjednici Gradskog vijeća pomažu u radu predsjedniku Gradskog vijeća, zamjenjuju ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti i obavljaju druge poslove koje im povjeri Gradsko vijeće i predsjednik Gradskog vijeća.

 

Članak 25.


Gradsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Gradskog vijeća.
Na sjednicama Gradskog vijeća glasuje se javno ako Gradsko vijeće ne odluči da se o nekim pitanjima glasuje tajno.

Članak 26.


O donošenju Statuta Grada, njegovih izmjena i dopuna, Poslovnika Gradskog vijeća, njegove izmjene i dopune, Proračuna Grada i njegovih izmjena i dopuna, Godišnjih i Polugodišnjih izvješća o izvršenju proračuna, odluke o imenovanju predsjednika i potpredsjednika Vijeća, odluke o raspisivanju referenduma, o razrješenju gradonačelnika i raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom Grada, Gradsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Članak 27.


Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuju način konstituiranja Gradskog vijeća, prava i dužnosti predsjednika, potpredsjednika Vijeća i vijećnika, način rada radnih tijela, postupak donošenja akta, javnost u radu Gradskog vijeća i druga pitanja koja nisu regulirana ovim Statutom ili zakonima.

1.1. Radna tijela Gradskog vijeća

Članak 28.


Radna tijela Gradskog vijeća su:
- Komisija za izbor i imenovanje,
- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
- Mandatna komisija,
-Savjet mladih.

 

Članak 29.


Komisija zaizbor i imenovanje, predlaže:
- Izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
- Izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,
- Imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća.

Članak 30.


Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
- predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća,
- razmatra prijedloge Odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Gradskom vijeću,
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 31.


Mandatna komisija:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
- obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
- obavještava Gradsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Gradsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata i zamjenika vijećnika.

Članak 32.


Gradsko vijeće osniva Savjet mladih Grada Popovače kao savjetodavno tijelo Grada koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.
Postupak izbora članova i njihovih zamjenika, djelokrug rada te druga pitanja od značajna za rad Savjeta mladih Grada Popovače uređuje se Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Popovače koju donosi Gradsko vijeće.

Članak 33.


Gradsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi prijedloga, Odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća, sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Gradsko vijeće posebnim odlukama.

2. Gradonačelnik
Članak 34.


Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.
Iznimno od stavka 1. ovog članka nositelj izvršne vlasti u Gradu je i zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika u slučajevima propisanim zakonom.
Mandat gradonačelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog gradonačelnika.

Članak 35.


Gradonačelnik ima dva zamjenika, koji ga zamjenjuju u slučaju duže odsutnosti (preko 30 dana) ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 36.


Gradonačelnik obavlja poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom i to:
- utvrđuje prijedlog općih akata i predlaže Gradskom vijeću donošenje istih,
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
- utvrđuje prijedlog Proračuna Grada, prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna,
- utvrđuje i predlaže Gradskom vijeću donošenje Plana izgradnje i održavanja komunalnih radova,
- utvrđuje prijedlog i predlaže Gradskom vijeću donošenje prostorno- planske dokumentacije,
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom u visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju ili otuđenju i ako je to planirano u Proračunu Grada i provedeno sukladno zakonom,
- upravlja prihodima i rashodima Grada,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna Grada,
- donosi Pravilnik o unutarnjem redu upravnih odjela Grada,
- raspisuje natječaje za prijem u radni odnos i imenovanje ravnatelja ustanova čiji je osnivač Grad, a nemaju Upravno vijeće,
- imenuje i razrješuje pročelnike upravnih odjela,
- donosi Plan nabave,
- donosi Plan prijema u upravne odjele,
- usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelovanja Grada i nadzire njihov rad,
- nadzire rad upravnih tijela u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada mjesnih odbora,
- donosi odluke o raspisivanju natječaja za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada ili zakupa u vlasništvu Grada i izboru najpovoljnijih ponuditelja, te potpisuje ugovor sa izabranim,
- imenuje upravitelja vlastitog pogona,
- osniva stalna i povremena radna tijela iz svog djelokruga,
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanovama čiji je osnivač Grad,
- imenuje i razrješava predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad čiji je Grad osnivač, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.
Odluku o imenovanju ili razrješenju iz prethodnog stavka gradonačelnik je dužan dostaviti Gradskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja iste i istu objaviti u Službenim novinama Grada.
-sklapa ugovore o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
-daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
- organizira zaštitu od požara na području Grada i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
- obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonima i podzakonskim aktima.

Članak 37.


Gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnositi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj- prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj- lipanj tekuće godine.
Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevima iz stavka dva ovog članka na prvoj sljedećoj sjednici nakon sjednice na kojoj je usvojen prijedlog vijećnika za traženje izvješća.
Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 3. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Gradsko vijeće ne može zahtijevati od gradonačelnika izvješće o bitno podudarnim pitanjima o kojima je gradonačelnik podnio izvješće prije proteka roka od tri mjeseca od održane sjednice na kojoj je podnio izvješće.

Članak 38.


Gradonačelnik obavlja poslove utvrđene Statutom, a u skladu sa zakonom.
Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelovanja Grada ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke, ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

 

Članak 39.


Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjenicima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenici gradonačelnika u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužni su se pridržavati uputa gradonačelnika.

Članak 40.


Gradonačelnik i njegovi zamjenici odlučit će hoće li dužnost na koju su izbrani obavljati profesionalno.
Gradonačelnik i njegovi zamjenici dužni su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pismenu obavijest nadležnom upravnom tijelu za službeničke odnose o tome na koji će način obnašati dužnost.
Ako se ne izjasne pismeno u roku navedenom u prethodnom članku smatrat se da dužnost obavljaju volonterski. U toku mandata gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu promijeniti način obavljanja dužnosti dostavom pismene obavijesti nadležnom upravnom odjelu za službeničke odnose, a novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti.

Članak 41.


Gradonačelnik i njegovi zamjenici koji su izabrani zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma.
Referendum se može raspisati u slučajevima kad krše ili ne izvršavaju Odluke Gradskog vijeća, kad svojim radom prouzroče znatnu materijalnu štetu, odnosno štetu u iznosu od 1% Proračuna Grada tekuće godine, a ako 1% Proračuna iznosi preko 500.000,0 kn pod znatnom materijalnu štetom smatra se šteta u iznosu od 500.000,00 kn.
Prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika može predložiti 20% ukupnog broja birača Grada, a referendum za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika ne smije se raspisivati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora, ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.
Predsjednik Gradskog vijeća zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača dostavlja u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Gradsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave.
Ako se na referendumu donese odluka o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika.

Članak 42.


Gradonačelniku i njegovim zamjenicima mandat prestaje po sili zakona:
- danom podnošenja ostavke,
- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
- danom odjave prebivališta s područja jedinice,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva,
- smrću.
Ako je prestanak mandata gradonačelnika nastupio u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u toj se jedinici neće raspisati i održati prijevremeni izbori za izbor gradonačelnika, do kraja mandata tu će dužnost obavljati njegov zamjenik.
Ako prestane mandat zamjeniku gradonačelnika neće se raspisivati prijevremeni izbori.

Članak 43.


Gradsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu za raspisivanje referenduma propisanog broja članova predstavničkog tijela, gradonačelnika ili većine Vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.
Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Gradskog vijeća obvezan je zaprimljeni prijedlog u roku od 8 dana od dana zaprimanja dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu, područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, te u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.

VII. FINANCIRANJE I IMOVINA GRADA

Članak 44.


Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu čine imovinu Grada.

Članak 45.


Imovinom Grada upravlja gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.
Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.

Članak 46.


Grad ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Grada su:
-gradski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
- prihodi od pokretnih i nepokretnih stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava Grada,
- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,
- prihod od koncesije
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Popovača u skladu sa zakonom,
- udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,
- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
- i drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 47.


Temeljni financijski akt Grada je Proračun.
Proračun donosi Gradsko vijeće u skladu sa posebnim zakonom.
Gradonačelnik je jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna, a može predloženi Proračun povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o Proračunu kao cjelini.

Članak 48.


Proračun Grada i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 49.


Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupkom propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 50.


Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 51.


Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada nadzire Ministarstvo Republike Hrvatske zaduženo za poslove financiranja.

VIII. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 52.


Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 53.


Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o promjeni granica Grada, o prijedlogu donošenja Odluke o gradskim porezima i prirezima i o prijedlogu općih akata iz nadležnosti Gradskog vijeća.

 

Članak 54.


Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju referenduma, temeljem Zakona i ovog Statuta, može dati jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, polovina mjesnih odbora na području Grada Popovača i 20% birača upisanih u popis birača Grada Popovača.

 

Članak 55.


Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznakom pitanja o kojima će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučiti, te dan održavanja referenduma.

 

Članak 56.


Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Popovača, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

 

Članak 57.


Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 52. ovog Statuta obvezatna je za Gradsko vijeće.

 

Članak 58.


Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 59.


Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnik.
Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zbora građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 60.


Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke Gradskog vijeća.

Članak 61.


Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 62.


Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisan sadrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada .
Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 63.


Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Popovače, te na nepravilni odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarenja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik Grada Popovača odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarenje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljenjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama).

IX. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 64.


Na području Grada Popovače osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja mogućnosti neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom Odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 65.


Mjesni odbori na području Grada Popovača su:
Ciglenica, Donja Jelenska, Donja Gračenica, Donja Vlahinička, Gornja Gračenica, Gornja Jelenska, Moslavačka Slatina, Osekovo, Podbrđe, Popovača, Potok, Stružec i Voloder.
Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom Odlukom Gradskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te Odluke.

Članak 66.


Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacija i udruženja građana, te gradonačelnik.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku gradonačelniku.

Članak 67.


Gradonačelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisan način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 68.


U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnovna pravila mjesnog odbora, te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 69.


Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora.

Članak 70.


Članove Vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračka prava na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor članova Vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Postupak izbora Vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom Odlukom Gradskog vijeća uz shodnu primjenu odredaba zakona kojima se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 71.


Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne smije proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 72.


Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, od 5 do 11 članova, a što se određuje prema broju stanovnika mjesnog odbora.
- 5 članova Vijeća mjesnog odbora imaju Mjesni odbori koji imaju do 200 birača
- 7 članova Vijeća mjesnog odbora imaju Mjesni odbori koji imaju od 201 do 500 birača
- 9 članova Vijeća mjesnog odbora imaju Mjesni odbori koji imaju od 501 do 1000 birača
- 11 članova Vijeća mjesnog odbora imaju Mjesni odbori koji imaju preko 1000 birača.
Za članove Vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 73.


Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika Vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik Vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je Vijeću mjesnog obora odbora.

Članak 74.


Vijeće mjesnog odbora donosi:
- program rada mjesnog odbora
- pravila mjesnog odbora
- poslovnik o svom radu
- odlučuje o korištenju sredstava planiranih u Proračunu za mjesni odbor
- surađuje s drugim mjesnim odborima, udrugama na području Grada i van područja
- obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Članak 75.


Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenje manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenje brige o poboljšanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 76.


Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad Vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

 

Članak 77.


Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih i fizičkih osoba, te prihodi planirani u Proračunu Grada za usvojene Programe rada.

Članak 78.


Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja može sazvati zborove građana.
Zbor građana može se sazvati za cijeli mjesni odbor ili dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zbor građana vodi predsjednik Vijeća mjesnog odbora ili član Vijeća mjesnog odbora kojeg odredi Vijeće.

Članak 79.


Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju stručne službe Grada na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada.

Članak 80.


Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i gradonačelnik.
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi Odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 81.


Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik.
Gradonačelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti Vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

 

X. UPRAVNA TIJELA
Članak 82.


Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Popovača utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada .
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnim odlukama Gradskog vijeća.
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.
Gradonačelnik može razriješiti pročelnike:
- ako pročelnik sam zatraži razrješenje
- ako nastanu takovi razlozi koji, po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi, dovode do prestanka radnog odnosa
- ako pročelnik ne postupa po propisima, općim aktima ili neosnovano ne izvršava odluke Upravnih tijela ili postupa protivno njima
- ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Gradu veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova Grada.
Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 4. ovog članka rasporedit će se na drugo slobodno radno mjesto u jedno od upravnih tijela za koje ispunjava stručne uvijete.

Članak 83.


Upravna tijela u djelokrugu za koji su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Članak 84.


Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su gradonačelniku.

 

Članak 85.


Sredstva za rad Upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Grada Popovača.

XI. JAVNE SLUŽBE
Članak 86.


Grad Popovača u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javne službe.

Članak 87.


Grad Popovača osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 83. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.
Gradonačelnik imenuje i razrješava predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkim društvima i drugim osobama kojih je osnivač Grad.
Obavljanje određenih djelatnosti Grad Popovača može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

XII. OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Članak 88.


Ostvarujući zajednički interes Grad međusobno surađuje sa županijama, gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj na unapređenju gospodarskog, kulturnog i društvenog razvitka.
Grad može uspostaviti suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave drugih država, sukladno zakonu i međunarodnim ugovorima.
Odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno sklapanja sporazuma, te sadržajima i oblicima suradnje donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom i drugim općim aktima.

Članak 89.


Sporazum o suradnji Grada i općine ili grada druge države objavljuje se u "Službenim novinama Grada Popovače".

XIII. AKTI GRADA
Članak 90.


Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi: Statut, Poslovnik, Proračun, Odluku o izvršenju proračuna i druge opće akte i zaključke sukladno Zakonu, Statutu i Poslovniku.
Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.
Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom drugačije nije propisano, može se izjaviti žalba upravnom odjelu u županiji.

Članak 91.


Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnik te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

Članak 92.


Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 93.


Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata koje donosi Gradsko vijeća, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 94.


Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Sisačko- moslavačke županije.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.
U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su Odlukom Gradskog vijeća u skladu sa zakonom povjerene javne ovlasti.

Članak 95.


Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.
Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Grad Popovača osnivač.
Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 96.


Nadzor nad zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Gradsko vijeće i gradonačelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave svatko u svom djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Članak 97.


Detaljnije odredbe o aktima Grada Popovača i postupak donošenja akata utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 98.

Akti Grada mogu biti izrađeni i u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu.
Tijela Grada mogu komunicirati i u elektroničkom obliku, odnosno dostavljati akte elektroničkim putem.

Članak 99.


Opći akti se prije nego stupe na snagu objavljuju u „Službenim novinama Grada Popovače".
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Popovače", a u iznimnim i opravdanim slučajevima danom nakon objave u „Službenim novinama" Grada.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

Članak 100.


Rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 101.


Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasniku Grada Popovače i na web stranicama Grada Popovače.
Javnost rada gradonačelnik osigurava:
- održavanjem redovitih mjesečnih konferencija za medije
- izvještavanjem i natpisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasilu Grada Popovača i na web stranicama Grada Popovača.
Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještajima i natpisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XIV. SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 102.


Način djelovanja gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

Članak 103.


Gradsko vijeće posebnom Odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti, te uređuje sprečavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 104.


Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, gradonačelnik, Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika odlučuje da li će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Gradskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 105.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Grada Popovače („Službene novine" Grada Popovače br. 6/01, 7/01, 2/02. i 8/06) i zakona uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Članak 106.


Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Popovača („Službene novine" br. 6/01, 7/01, 2/02 i 8/06).
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Popovače".


PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
članak 18.


Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta („Službene novine Grada Popovače" broj 2/13 od 19. ožujka 2013. godine) na stupila je na snagu 27. ožujka 2013. osim članka 2. koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove Gradskog vijeća i gradonačelnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 2.


Statutarna Odluka o izmjeni Statuta Popovače od 20. lipnja 2013 („Službene novine Grada Popovače" broj: 4/13) stupila je na snagu 28. lipnja 2013.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.


Odluka o izmjeni Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Popovače od 20.03.2014. („Službene novine Grada Popovače" broj:3/14) stupila je na snagu 28. ožujka 2014. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
GRADSKO VIJEĆE