opcinaUpravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Popovače obavještava građanstvo da je u tijeku izrada VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Popovače.

 

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/2013.) i Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Popovača, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Popovača, objavljuje

O B A V I J E S T
O IZRADI VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
GRADA POPOVAČA

Članak 1.

Temeljem Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Popovača započinje VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Popovače.

 

Članak 2.

VI. Izmjenama i dopunama PPUG Popovača planira se:

- ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u područjima koje su zaštićena prema Zakonu o zaštiti prirode, prvenstveno u obuhvatu Regionalnog parka Moslavačka gora-proširenje građevinskog područja prema pojedinačnim zahtjevima i podnesenim zahtjevima za ozakonjenje po posebnom propisu
- proširenje ostalih građevinskih područja prema pojedinačnim zahtjevima ovisno o mogućnostima

- odrediti obuhvat urbanističkih planova uređenja koji se donose u građevinskom području naselja i izdvojenom građevinskom području izvan naselja , i to zonu Mišička III.

- utvrditi smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja koji se donose za građevinska područja i izdvojena građevinska područja naselja, i to za proširenje gospodarsko – proizvodne zone Mišička III, površine 43,79 ha.
- redefiniranje zone T3 i T5 koja se odnosi na naselje Osekovo, te proširenje zone T5 (INFO CENTAR LONJSKO POLJE) Osekovo, prema zahtjevu javne ustanove Lonjsko polje
- izmjenu provedbenih odredbi PPUG Popovača i izmjenu provedbenih odredbi koje se odnose na obvezu izrade DPU-a
- utvrditi lokacije za građevine i postrojenja za gospodarenjem otpadom
- redefiniranje odredbi za izradu detaljnih planova uređenja
- drugi, manji zahvati, korekcije Plana prema pojedinačnim zahtjevima građana
- usklađenje ID PPUGP u grafičkom dijelu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/2013.)

Članak 3.

Potencijalno zainteresirane osobe mogu podnositi prijedloge za izradu Plana. Prijedlozi se mogu podnositi do 22. travnja 2014. godine, na adresu: Grad Popovača, Trg grofova Erdodyja 5.
Podnositeljima zahtjeva u ovoj fazi neće se dostavljati pismeni odgovori.

Članak 4.

Detaljne obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Popovača, svakim radnim danom ili na telefon 044/679750.

Klasa : 363-01/14-01/44
Ur.broj: 2176/16-01-14/2-2
Popvača, 19. 3. 2014.      

Pročelnica:

Ivka Nikolić Jež, dipl. Ing. geod.