kontaktopcinaOpćina Popovača objavljuje Odluku o visini naknade za zakup javne površine i neizgrađenog građevinskog zemljišta povodom obilježavanja Dana Općine.

 

 

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
OPĆINSKI NAČELNIK

 

Na temelju članaka 35. Statuta Općine Popovača („Službene novine" Općine Popovača br. 4/09) u postupku davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog građevisnkog zemljišta povodom obilježavanja Dana Općine, općinski načelnik donio je

O D L U K U
o visini naknade za zakup javne površine i neizgrađenog
građevinskog zemljišta povodom obilježavanja
Dana Općine Popovača

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade i način plaćanja za zakup javne površine i neizgrađenenog građevinskog zemljišta za postavljanje pokretnih naprava namijenjenih za pružanje ugostiteljskih usluga, prodaju sladoleda iz automata, kokica i bižuterije, i sl. za vrijeme obilježavanja Dana Općine Popovača 22. i 23. lipnja 2012.

II.

Za postavljanje pokretnih naprava (šatora ili sl.), za pružanje ugostiteljskih usluga i pružanje zabavnih ili prigodnih prodaja, sladoleda, bižuterije i kokica određuje se javna površina i neizgrađeno građevinsko zemljište uz sportski park u Popovači i određuje se naknada kako slijedi:
a) za pružanje ugostiteljskih usluga za 1m dužni i 5m dubine 500,00 kn
b) za ostale trgovačke usluge i usluge pečenja plodina i kokica, prodaju sladoleda i sl. za 1m dužni 200,00 kn

III.

Zainteresirani obrtnici koji žele pružati usluge u dane obilježavanja Dana Općine obvezni su podnijeti zahtjev uz kojeg prilažu:
- rješenje o registraciji djelatnosti
- rješenje o odobrenju za pružanje usluga izvan poslovnih prostorija.

Sa registriranim poduzetnikom koji ispunjava uvjete za pružanje usluga izvan poslovnog prostora zaključit će se ugovor o zakupu javne površine, te ispostaviti račun za plaćanje naknade.

IV.

Naknada za zakup javne površine od 21. svibnja do 8. lipnja 2012. godine iznosi kako je utvrđeno u točki II. ove Odluke, a nakon tog roka naknada se uvećava za 30%.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na službenim stranicama Općine Popovača.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 010-06/12-01/95
URBROJ: 2176/16-01-12-1
Popovača, 8. svibnja 2012.

Općinski načelnik

Josip Mišković, v.r.