kontaktopcinaOpćinski načelnik Josip Mišković donio je Odluku o korištenju javnih površina i visini poreza za korištenje u 2012. godini.

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-01/12-01/16
URBROJ: 2176/16-01-12-1
Popovača, 13. siječnja 2012.

 

Na temelju članka 25. Odluke o općinskim porezima („Službene novine" Općine Popovača br.7/01.1/02 , 6/09 i  9/10) i članka 35. Statuta Općine Popovača („Službene novine" Općine Popovača br. 4/09) u postupku za korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta, općinski načelnik na sjednici kolegija održanog 13. siječnja 2012. godine, donio je

 

O D L U K U
o korištenju javnih površina
i visini poreza za korištenje u 2012. god.

I.

Za korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje montažno-demontažnih objekata- kioska i ljetno- zimskih terasa na području Općine Popovača za 2012. god. određuje se porez kako slijedi:

-          za postavljanje montažno- demontažnih objekata- kioska i zimske terase u Popovači, Vinogradska bb u iznosu od 10,00 kn/m2 mjesečno

-          za ljetne terase- tende za naselja u Popovači i Voloderu 10,00 kn/m2 mjesečno u razdoblju od 1. travnja do 31. listopada.

-          za ljetne terase- tende u ostalim naseljima na području Općine Popovača 5,00 kn/m2 mjesečno u razdoblju od 1. travnja do 31. listopada.

II.

Svim korisnicima javne površine ili neizgrađenog građevinskog zemljišta Služba za komunalno gospodarstvo izdat će rješenje po službenoj dužnosti za 2012. godinu o porezu za korištenje javnih površina ili neizgrađenog građevinskog zemljišta.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine do 31. prosinca 2012. godine.

 

Općinski načelnik
Josip Mišković, v.r.