Vijesti

gradska uprava

Javni poziv za sufinanciranje novog zapošljavanja u gospodarskim djelatnostima na području Grada Popovače u 2022. godini

Grad Popovača će i u 2022. godini sufinancirati nova zapošljavanja u gospodarskim djelatnostima.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
GRADONAČELNIK

Na temelju točke VI. Programa sufinanciranja novog zapošljavanja u gospodarskim djelatnostima na području Grada Popovače u 2022. godini Klasa:021-05/22-01/10, Urbroj:2176/16-01-22-4 od 26.05.2022. godine, gradonačelnik Grada Popovače o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V

za sufinanciranje novog zapošljavanja u gospodarskim djelatnostima na području Grada Popovače u 2022. godini

I.

 

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava potpore poduzetnicima od strane Grada Popovače u svrhu sufinanciranja novog zapošljavanja u gospodarskim djelatnostima u 2022. godini na području Grada Popovače, s ciljem direktnog utjecaja na brži razvoj poduzetništva – gospodarstva.

II.

Korisnici sredstava iz točke I. ovog Javnog mogu biti:
- poslodavci, pravne i fizičke osobe koje samostalno i trajno obavljaju djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda (trgovačka društva koja su minimalno 50% u privatnom vlasništvu, obrti, slobodna zanimanja, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u sustavu PDV-a)
- pravo na ostvarivanje ove mjere iz Programa može ostvariti samo poslodavac koji ima registriranu tvrtku na području Grada Popovače i koji je u 2022.g. zaposlio radnika prijavljenog na HZZ-u Popovača,
- pravo na korištenje ove mjere ne mogu ostvariti poduzetnici za samozapošljavanje ili za zapošljavanje u kockarnicama-kladionicama i sl. djelatnostima.

III.

Prijava na Javni poziv treba sadržavati ZAHTJEV (obrazac) podnositelja uz koji obvezno prilažu sljedeću dokumentaciju:
- opće podatke o podnositelju zahtjeva (naziv, sjedište, OIB, djelatnost, telefon, poslovna banka, žiro račun)
- presliku obrtnice/izvadak iz sudskog registra/izvadak iz upisnika poljoprivrednih gospodarstava (ne stariji od 30 dana),
- potvrdu Porezne uprave da su podmirene sve dospjele obveze prema RH (doprinosi, porezi)
- ugovor o radu kojim se zasniva radni odnos s novozaposlenim radnikom najkraće na rok od 12 mjeseci,
- potvrdu HZZ-a da je radnik kojeg zapošljava bio prijavljen na HZZ-u, Ispostava Popovača,
- potvrdu prijave radnika na HZMO/HZZO
- izjavu podnositelja ovjerenu kod Javnog bilježnika o ukupnom broju prijavljenih radnika na dan podnošenja zahtjeva te o obvezi zadržavanja postojećeg broja radnika najmanje 12 mjeseci od dana zapošljavanja novog radnika.

IV.

Sredstva za poticanje novih zapošljavanja odobravaju se podnositeljima koji ispunjavaju uvjete iz ovog Javnog poziva, u iznosu od 10.000,00 kn po novozaposlenom radniku, s tim da jedan poduzetnik može koristiti poticajnu mjeru za najviše dva radnika.
Sredstva iz stavka 1. ove točke su nepovratna.

V.

Zahtjeve za dodjelu poticajnih sredstava za zapošljavanje razmatra Odbor za gospodarstvo i Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, te nakon obrade istih predlaže gradonačelniku donošenje Odluke.
Odobrena sredstava podnositeljima će se uplatiti na žiro račun nakon što potpišu Sporazum o uvjetima korištenja sredstava iz Programa i dostave garanciju o namjenskom trošenju doznačenih sredstava (ovjerena bjanko zadužnica).

VI.

Zahtjevi za dodjelu poticajnih sredstava za zapošljavanje podnose se na propisanom obrascu zahtjeva koji je dostupan na službenim stranicama Grada Popovače, na adresu Grad Popovača, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, Popovača, Trg grofova Erdӧdyja 5, s naznakom „Za „Program sufinanciranja novog zapošljavanja u 2022. god.“

VII.


Tekst Javnog poziva za sufinanciranje novog zapošljavanja u 2022. godini na području Grada Popovače, obrazac za podnošenja zahtjeva, Izjava te Program za sufinanciranje novog zapošljavanja bit će dostupni na službenoj stranici Grada Popovače, te na Oglasnoj plači Gradske uprave.

 

VIII.

Ovaj Javni poziv ostaje otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno najduže do 20. prosinca 2022.g.

 

Klasa:024-01/22-01/47 
Ur.broj:2176/16-01-22-1 
Popovača, 04.07.2022.

Gradonačelnik:

Josip Mišković

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO- MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA

Program sufinanciranja novog zapošljavanja u gospodarstvu 2022.

OBRAZAC Zahtjev za sufinanciranje novog zapošljavanja

IZJAVA za sufinanciranje novog zapošljavanja

KONTAKT PODACI

Grad Popovača
Trg grofova Erdödyja 5
44317 Popovača

MB: 2595818
OIB: 73945204941

Tel: 044 679 750
Tel: 044 679 748
Fax: 044 679 140
e-pošta: grad@popovaca.hr

© 2022 Grad Popovača. Sva prava zadržana. Design: Andrija Rudić, info@aldonia.hr Programiranje: Računalne djelatnosti "Roby"