ksp logoKomunalni servisi Popovača d.o.o. objavljuju Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijemo jednog pomoćnog radnika.

 

 

 

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja,sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,direktor Komunalnih servisa Popovača d.o.o. dana 14.travnja 2017. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme- na rok od 3 mjeseca, za radno mjesto:

1. POMOĆNI RADNIK-1(jedan) izvršitelj(ic)a
Opis poslova:
-obavlja poslove čišćenja i održavanja groblja , gradske tržnice,parkirališta i drugih javnih površina,zelenih površina i drugih objekata i prostora kojima upravlja društvo
-obavlja poslove košnje trave,popravaka i održavanja infrstrukture i sl.
-obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja
-za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju

Potrebna stručna sprema: NKV-osnovna škola,vozačka B-kat
2. Uz prijavu na Natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:
-životopis
-dokaz održavljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenom stupnju obrazovanja)
-uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni ili istražni postupak (original ne stariji od 6 mjeseci)
-preslika važeće vozačke dozvole

Pisana prijava s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u roku od 8 dana od objave Natječaja na oglasnoj ploči Grada Popovača i na službenim mrežnim stranicama Grada Popovača (www.popovaca.hr) na adresu:

Komunalni servisi Popovača d.o.o.
Trg grofova Erdödyja 5
44317 Popovača

S naznakom – prijava na Javni natječaj za prijem u radni odnos u Komunalnim servisima Popovača d.o.o.
-nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati
-o rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u zakonskom roku