opcinaGradonačelnik Grada Popovača objavljuje Javni poziv za sufinanciranje novog zapošljavanja u gospodarskim djelatnostima na području Grada Popovače u 2017. godini. Prijavnice se mogu preuzeti u nastavku teksta ili osobno u zgradi gradske uprave.

Na temelju točke VI. Programa sufinanciranja novog zapošljavanja u gospodarskim djelatnostima na području Grada Popovače u 2016. godini Klasa:021-05/17-01/33, Urbroj: 2176/16-01-17-5 od 02.03.2017. godine, gradonačelnik Grada Popovače o b j a v lj u j e

J A V N I  P O Z I V
za sufinanciranje novog zapošljavanja u gospodarskim djelatnostima na području Grada Popovače u 2017. godini
I.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava potpore poduzetnicima od strane Grada Popovače u svrhu sufinanciranja novog zapošljavanja u gospodarskim djelatnostima u 2017. godini na području Grada Popovače, s ciljem direktnog utjecaja na brži razvoj poduzetništva – gospodarstva.

II.


Korisnici sredstava iz točke I. ovog Javnog mogu biti:
- poslodavci, pravne i fizičke osobe koje samostalno i trajno obavljaju djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda (trgovačka društva, obrti, slobodna zanimanja, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u sustavu PDV-a,)
- pravo na ostvarivanje ove mjere iz Programa može ostvariti samo poslodavac koji ima registriranu tvrtku na području Grada Popovače i koji zapošljava radnika prijavljenog na HZZ- u Popovača,
- pravo na korištenje ove mjere ne mogu ostvariti poduzetnici za samozapošljavanje ili za zapošljavanje u kockarnicama-kladionicama i sl. djelatnostima.

III.


Prijava na Javni poziv treba sadržavati ZAHTJEV (obrazac) podnositelja uz koji obvezno prilažu sljedeću dokumentaciju:
- presliku obrtnice ili izvadak iz sudskog registra (ne stariji od 30 dana),
- potvrdu da su podmirene sve dospjele obveze prema RH (doprinosi, porezi)
- potvrdu da je radnik kojeg zapošljava bio prijavljen na HZZ-u, Ispostava Popovača,
- ugovor o radu kojim se zasniva radni odnos s novo zaposlenim radnikom najkraće na rok od 12 mjeseci
- OIB tvrtke/obrta,
- presliku žiro računa tvrtke/obrta,
- izjavu ovjerenu kod Javnog bilježnika o ukupnom broju prijavljenih radnika na dan podnošenja zahtjeva te o zadržavanju postojećeg broja zaposlenih najmanje 12 mjeseci.

IV.


Sredstva za poticanje novih zapošljavanja odobravaju se podnositeljima koji ispunjavaju uvjete iz ovog Javnog poziva, u iznosu od 10.000,00 kn po novozaposlenom radniku, s tim da jedan poduzetnik može koristiti poticajnu mjeru za najviše dva radnika.
Sredstva iz stavka 1. ove točke su nepovratna.

V.


Zahtjeve za dodjelu poticajnih sredstava za zapošljavanje razmatra Odbor za gospodarstvo i Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, te nakon obrade istih predlaže gradonačelniku donošenje Odluke.
Odobrena sredstava podnositeljima će se uplatiti na žiro račun nakon što potpišu Sporazum o uvjetima korištenja sredstava iz Programa i dostave garanciju o namjenskom trošenju doznačenih sredstava (bjanko zadužnica).

VI.


Zahtjevi za dodjelu poticajnih sredstava za zapošljavanje podnose se na propisanom obrascu zahtjeva koji je dostupan na službenim stranicama Grada Popovače, na adresu Grad Popovača, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, Popovača, Trg grofova Erdӧdyja 5, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za „Program sufinanciranja novog zapošljavanja u 2017. god."

VII.


Tekst Javnog poziva za sufinanciranje novog zapošljavanja u 2017. godini na području Grada Popovače, obrasci za podnošenje zahtjeva te Program za sufinanciranje novog zapošljavanja bit će dostupni na službenoj stranici Grada Popovače, te na Oglasnoj plači Gradske uprave.

VIII.


Ovaj Javni poziv ostaje otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno najduže do 30. studenog 2017.g.

Klasa: 010-06/17-01/60
Ur.broj: 2176/16-01-17-1
Popovača, 31.03.2017.

Gradonačelnik
Josip Mišković


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO- MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
GRADONAČELNIK


Izjava o prihvaćanju uvjeta iz Programa sufinanciranja
Zahtjev za korištenje bespovratnih sredstava iz Programa sufinanciranja
Program sufinanciranja novog zapošljavanja u gospodarskim djelatnostima