kontaktopcinaOpćina Popovača objavljuje Popis literature za provjeru znanja i sposobnosti kandidata za pročelnika UO za komunalni sustav i prostorno planiranje.


Za kandidate prijavljene na Natječaj za imenovanje pročelnika UO za komunalni sustav i prostorno planiranje koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti.

1. Opći dio
2. Posebni dio

I. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

1. Opći dio
- Ustav Republike Hrvatske ("NN" broj:41/01-pročišćeni tekst)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („NN" br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" br. 86/08)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" br. 28/10)
- Statut Općine Popovača („Službene novine" Općine Popovača br. 4/09)
- Poslovnik Općinskog vijeća Općine Popovača („Službene novine" Općine Popovača br. 5/09)

2. Posebni dio
- Zakon o proračunu ("NN"broj:87/08)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("NN"broj:139/2010)
- Zakon o općem upravnom postupku („NN" br. 47/09)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („NN" br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09)
- Zakon o vodama („NN" br. 153/09)
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („NN" br. 153/09)
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji („NN" br. 76/07 i 38/09)
- Zakon o javnoj nabavi („NN" br. 117/07 i 125/08)
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu („NN" br. 152/08 i 21/2010.)
- Zakon o koncesijama („NN" br. 125/09)

II. PRAVILA PROVJERE ZNANJA – PISMENOG TESTIRANJA
- Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
- Kandidat koji ostvari najmanje 50% bodova na testiranju bit će pozvan na intervju (razgovor).

O danu i vremenu održavanja provjere znanja – testiranja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem i na službenim internetskim stranicama Općine Popovača.