opcinaZajednica sportskih udruga Grada Popovače objavljuje Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu za 2021. godinu.

Zajednica sportskih udruga Grada Popovače
Adresa: Trg grofova Erdödyja 4,44317 Popovača
OIB: 94985152486
IBAN: HR14 2340 0091 1103 9292 7

Popovača, 05. siječnja 2020.

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine" broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te članka 9. i članka 28. Statuta Zajednice sportskih udruga Grada Popovače, Zajednica sportskih udruga Grada Popovače objavljuje

 

Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu
na području Grada Popovače za 2021. godinu

I.

U Proračunu Grada Popovače za 2021. godinu osigurat će se sredstva za financijsku potporu sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta, odnosno razvoju i promicanju sporta, definiranih prioritetima utvrđenima od strane Zajednice sportskih udruga Grada Popovače.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Grada Popovače za sufinanciranje programa u području sporta u 2021. godini iznosi 880.000,00 kuna, a za Tekuće donacije sportskim društvima te za Kapitalne donacije sportskim društvima.
Zajednica sportskih udruga Grada Popovače (u daljnjem tekstu: Zajednica) poziva sportske udruge sa sjedištem na području Grada Popovače, članice Zajednice, da prijave za sufinanciranje programe/projekte koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu na području Grada Popovače za 2021. godinu.

II.

Ukupno osigurana sredstva za sva prioritetna područja Javnog poziva iznose 880.000,00 kuna, a prioritetna područja definirana su kako slijedi:
01. Prioritetno područje 1- Sufinanciranje redovnog rada sportskih udruga sa sjedištem na području Grada Popovače koje su uključene u redovan sustav sportskih natjecanja i udruga koje provode rekreativne projekte/ programe
02. Prioritetno područje 2- Sufinanciranje kapitalnih ulaganja.

III.

Najniži i najviši iznos sredstava po područjima, očekivani broj ugovora te aktivnosti koje udruge mogu prijaviti određuju se kako slijedi:
1.1. U području redovnog rada sportskih udruga sa sjedištem na području Grada Popovače koje su uključene u redovan sustav sportskih natjecanja i udruga koje provode rekreativne projekte/ programe prijaviti se mogu sljedeće aktivnosti:
- programi provedbe treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija
- program provedbe treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta
-poticanje i promicanje sporta, osobito kod djece i mladeži
-sportsko-rekreacijske aktivnosti građana kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana
- sportske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećena zdravlja
- stručni rad u sportu, obrazovna i informacijska djelatnost u sportu
Iznos financijskih sredstava: 855.000,00 kn
Najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi: 1.500,00kn
Najviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi: 120.000,00 kn
Očekivani broj ugovora: 20
2.1. U području kapitalnih ulaganja prijaviti se mogu sljedeće aktivnosti:
- kupnji i održavanju strojeva ili alati nužni za rad na sportskim terenima
Iznos financijskih sredstava: 25.000,00 kn
Najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi: 1.000,00 kn
Najviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi:25.000,00 kn
Očekivani broj ugovora: 3

IV.

Na ovaj javni poziv mogu se javiti sve udruge s područja Grada Popovače čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba građana u području sporta, odnosno aktivnosti usmjerene prema razvoju i promicanju sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti. Udruge koje se javljaju na ovaj Javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, Registar neprofitnih organizacija i u Registar sportskih djelatnosti, koja se svojim statusom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom.
Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora, u suprotnom svaka prijava novog programa i/ili projekta na javni natječaj bilo kojeg davatelja financijskih sredstava bit će odbijena, sukladno uvjetima koje propisuje pojedini davatelj financijskih sredstava.
Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, a protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta ne smije biti vođen kazneni postupak i ne smije biti pravomoćno osuđen za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) ove Uredbe ili uvjetima Javnog poziva.
Na javni poziv mogu se javiti sve udruge koje ispunjavaju prethodno navedene uvjete, uz dostavu dokaza o usklađenju svojih statuta sa odredbama Zakona o udrugama.

V.

Za program sportskih manifestacija na javni poziv ne može se javiti sportska udruga koja nije član Zajednice sportskih udruga Grada Popovače.

VI.

Prijave, ispunjene isključivo računalom, podnose se na posebnim obrascima. Podnositelji prijava dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Obrazac opisa programa ili projekta
2. Obrazac proračuna programa ili projekta
3. Evidencijski list sportske udruge ekipno/ pojedinačno
4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
5. Preslika Izvatka iz Registra udruga Republike Hrvatske ili Rješenja o registraciji ne stariji od 6 mjeseci,
6. Preslika ovjerenog Statuta udruge,
7. Potvrdu o nekažnjavanju odgovorne osobe podnositelja prijave ne stariju od 6 mjeseci,
8. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju javnog duga podnositelja prijave ne stariju od 30 dana.
Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku. Prijava na natječaj u papirnatom obliku dostavlja se preporučeno poštom ili osobno.
Svi propisani obrasci trebaju biti potpisani i ovjereni pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i dostavljeni u izvorniku. Obrasci za prijavu i ostala natječajna dokumentacija biti će objavljena na službenim internetskim stranicama Grada Popovače www.popovaca.hr.

VII.

Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima definiranima Pravilnikom o financiranju javnih potreba u sportu Grada Popovače, koje su nepotpune, pristignu izvan roka ili neće imati priloženo Rješenje o usklađenosti Statuta udruge sa novim Zakonom o udrugama (dovoljna je i potvrda da je Zahtjev za upis promjena predan Uredu državne uprave), neće se razmatrati.

VIII.

Postupak ocjene pristiglih prijava provodi Povjerenstvo za ocjenjivanje. O dodjeli i visini financijske potpore odluka će biti donesena u roku od 15 dana računajući od zadnjeg dana za predaju prijedloga po ovom Javnom pozivu.
Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnoj stranici Grada Popovače (www.popovaca.hr).
Udruga koja je sudjelovala u Javnom pozivu ima pravo podnošenja prigovora na odluku o odabiru programa/ projekta. Prigovor se podnosi Zajednici sportskih udruga Grada Popovače u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada. O prigovoru odlučuje Izvršni odbor Zajednice.
S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za programe u 2021. godini Zajednica sportskih udruga Grada Popovače sklopit će Ugovor o sufinanciranju programa.

IX.

Sastavni dio ovog Javnog poziva čine Upute za prijavitelje kojima se detaljno utvrđuju ciljevi, visina sredstava za svako prioritetno područje, najviši i najniži iznos koji se može dodijeliti po jednom prijavitelju u okviru prioritetnog područja, okvirni broj prijava, tko može podnijeti prijavu na Javni poziv, dokumentaciju koja se obavezno mora priložiti prijavi, odredbe o prihvatljivim aktivnostima i troškovima, te ostale odredbe.
Rok za podnošenje prijave programa/projekata je 15 dana od dana objave Javnog poziva, a zaključno do 20.01.2021. godine.
Prijave na Javni poziv dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom
"NE OTVARATI- PRIJAVA PROGRAMA/PROJEKATA NA JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA POPOVAČE ZA 2021. GODINU" na adresu:

Zajednica sportskih udruga Grada Popovače
Trg grofova Erdödyja 4
Popovača 44317
Za Zajednicu sportskih udruga Grada Popovače

Predsjednik Željko Kasik
Popovača, 05. siječnja 2021.

 

Obrasci za preuzimanje:
1. Obrazac Opisa Programa
2. Obrazac Proračuna Programa
3. Evidencijski list sportskog kluba
4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
5. Obrazac Financijskog izvještaja
6. Obrazac Opisnog izvještaja